Foto: Gunilla Wahrenberg

Gravskötsel

Förutom ansvaret för fasta gravanordningar, såsom gravstenar, är gravrättsinnehavaren skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig församlingen att, mot en kostnad, utföra skötseln.

skötselavtal

Gravplatsen hålls i vårdat och värdigt skick. Befintlig planteringsyta sköts genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord. Putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall mot gravvårdar och stensocklar. Borttagning av vissna blommor ur vasar. Putsning av vår- och sommarblommor. Vinterdekorationer och granris tas bort i samband med vårstädningen.

Priset för skötseln av gravplatser baseras på gravplatsens storlek samt vad man lägger i avtalet i form av antal blommor, granris, dekoration med mera.

Ring till förvaltningen för att få ett kostnadsförslag, tfn 035-16 13 05. 

ettårsavtal

I Söndrum-Vapnö församling tillämpar vi Ettårs-avtal. Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget. Faktura skickas ut i början av året (eller vid nyteckning så snart det skrivits på av bägge parter). Priserna på produkter och tjänster som ingår i 1-års avtalen justeras årligen. 

vad händer under året?

Mars

Vårstädningen startar. Granris, dekorationer plockas bort från gravplatser och minneslundar. Annonsering sker i lokalpressen där gravrättsinnehavare uppmanas tillvarata gravlyktor och dekorationer som man önskar behålla.

April-maj

Till påsk sätts påskliljor ut. Under april planteras penséer. Vattnet sätts på så snart risken är över för att ledningarna skall frysa.

Maj - september

Sommarplanteringen startar i början av juni. I slutet av säsongen tas sommarblommorna bort och graven iordningsställs inför höstplantering och granrisläggning. I slutet av september sker höstplantering av ljung.

Oktober - december

Dekoration kan antingen placeras ut inför allhelgona eller till jul. Granristäckningen startar efter allhelgonahelgen.

Lösa blommor

Detta kan beställas till högtider och bemärkelsedagar under året. Ring tfn 035-16 13 26 eller 035-16 13 05 för bokning.