Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni

Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek till, omsorg om och solidaritet med våra medmänniskor och med hela skapelsen.

Motivet för församlingens och den kristnes liv i diakoni, är att möta medmänniskors behov och att få dem att växa i kärlek. Jesus visar själv vägen genom vad han sa och vad han gjorde. ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matteus 7:12). Budet att älska vår nästa ska inte ha några förbehåll för oss, vare sig det gäller kulturell eller social bakgrund, kön, ålder, språk, religion eller sexuell läggning.

Vårt diakonala arbete rör medmänniskor i alla åldrar där vi vill finna, uppmärksamma och möta utsatthet. En faktor som är viktig i samband med psykisk ohälsa är känslan av sammanhang. Vi människor är beroende av att leva i relationer med andra. Därför bjuder vi in till gemenskapsfrämjande verksamheter dit man får komma som man är. Vi ska sträva efter att finna nya vägar för att nå människor som vi inte redan har kontakt med.

Kyrkliga arbetskretsen Dorkas träffas kl 14:00 några tisdagar per termin i Söndrums församlingsgård.