Foto: Gunilla Wahrenberg

Ängskyrkogården

Ängskyrkogården ligger vid Söndrums kyrka och invigdes den 4 november 2017.

Ängskyrkogården i Söndrums invigdes lördag 4 november 2017.

bakgrund

Både kyrkogården som finns runt Söndrums kyrka och den del, som invigdes 1980 är i princip fullbelagda. Redan i början av 2000-talet skaffade därför församlingen den mark, som nu invigs och där den färdigställda delen beräknas fylla behovet under 20-25 år. Efter dessa år kan den resterande delen anläggas och tas i bruk.

arkeologisk utgrävning

På den mark där Ängskyrkogården nu ligger fanns bebyggelse under yngre järnålder, vendelstid och tidig medeltid, det vill säga under åren 500 -1150 efter Kristus. Spår av dessa bebyggare fann den arkeologiska undersökningen genom byggnadrester. Dessutom nyttjade dessa inbyggare samma brunn, som nu finns, som minne norr om servicebyggnaden. Vid utgrävningen gav brunnen så mycket vatten att avledning till damm måste ske, men nu är kyrkogården självklart dränerad.

arkitekt

När den arkeologiska undersökningen var klar 2013 började arbetet med att planera för den nya kyrkogården och valet av arkitekt var klar 2015. Av fyra inbjudna arkitekter vann firman Kyrkogårdkultur och dess arkitekt, Pål Reijer, arbetsgruppens gillande och det färdiga resultatet blev den kyrkogård, som nu invigs. Inledningsvis av själva anläggandet hade församlingen turen att sand från kvarteret Borgen på söder i Halmstad behövde schaktas bort och kyrkogården fick därmed det lättarbetade material, som nu utgör marken under matjordslagret.

gravskick på ängskyrkogården

Det finns vanliga kist- och urngravar, askgravlund men också kistlund, en motsvarighet till askgravlund men för kistor. Däremot ingen Minneslund eftersom det finns en på den gamla kyrkogården.

namnet

Namnet Ängskyrkogården kom fram efter en tävling, som gav 76 namnförslag.

 

Ängskyrkogården har redan rönt intresse från många håll och få kyrkogårdar lär väl kunna uppvisa en sådan utsikt.

Ängskyrkogårdens källa Foto: Gunilla Wahrenberg

Ängskyrkogårdens invigning

Lördag 4 november 2017 invigdes den nya kyrkogården vid Söndrums kyrka.