Församlingsinstruktioner

Sölvesborgs församlingsinstruktion. Underhållsplaner och checklistor för S:t Nicolai kyrka och Gammalstorps kyrka

Underhållsplaner S:t Nicolai kyrka

Checklista S:t Nicolai kyrka

Underhållsplaner Gammalstorps kyrka

Checklista Gammalstorps kyrka

 

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2018                                                                                   

För Sölvesborgs församling, Lunds stift, enligt Kyrkoordningen kap. 57 § 5.

DET PASTORALA PROGRAMMET

Församlingens omvärld

Beskrivning

Sölvesborgs församling ingår som en del av Listers och Bräkne kontrakt av Lunds stift i Svenska kyrkan. Sölvesborgs församling har ca 7600 kyrkotillhöriga av ca 10500 boende och är en av två församlingar inom Sölvesborgs kommun som har sammanlagt ca 17500 invånare. Sölvesborgs kommuns vision är att öka invånarantalet till 20000 personer till år 2020 bl.a. genom att planera för flera helt nya bostadsområden och en bättre infrastruktur. En framtidsspaning är att detta naturligtvis också kommer att påverka medlemsantalet i Sölvesborgs församling positivt.

Västra Blekinge i allmänhet och Sölvesborg i synnerhet är tydligt orienterat mot Skåne. Vill man komma till en större stad åker man oftast till Kristianstad, Malmö eller Köpenhamn dit kommunikationerna är goda.

Sölvesborgs kommun är den stora arbetsgivaren. Det finns även många småföretagare inom församlingen.

Många pendlar till och från arbetet och utbildningar på andra orter. Inom församlingen finns hav med närhet till camping, bad, fritidsbåtshamnar, fiske och industrihamn. Det finns också skogsbygd med Ryssberget som det dominerande området samt jordbruksbygd med Vesans bördiga åkermark. Naturen erbjuder ett rikt fritidsliv. Turismen är stor och särskilt sommarhalvåret präglas av att inom församlingen vistas betydligt fler personer än de som är tillhöriga och åretrunt-boende.

Föreningslivet är rikt. Inom idrotten finns ett stort barn och ungdoms engagemang bl.a. genom fotboll, ishockey, handboll, dans, ridning, boxning, gymnastik och skytte. Det finns flera pensionärsorganisationer med stor verksamhet. Konstföreningen, bridgeklubben och bouleföreningen är andra exempel på föreningar som samlar många deltagare.

Staden Sölvesborg är den naturliga tätorten i kommunen med allt vad det innebär av kommunal service och affärsliv.

Inom församlingen finns goda möjligheter till barnomsorg i form av flera förskolor, familjedaghem och fritidshem. Det finns fem grundskolor varav en med högstadium. Dessutom finns en gymnasieskola som drivs av ett kommunalförbund bildat av Sölvesborgs och Bromölla kommuner. Gymnasieskolan erbjuder tio nationella program samt dessutom nationellt godkänd fotbollsutbildning och introduktionsprogram. Gymnasiesärskolan erbjuder flera olika programvarianter.

Att vara ung i Sölvesborg är att få växa upp i en relativt trygg småstad med många nära relationer. Det finns förstås stora individuella skillnader och det finns barn och unga som saknar trygghet och stabilitet i tillvaron, så som det finns på alla orter.

Inom Sölvesborgs församling finns flera olika former av särskilt boende, såsom särskilda demensboende, boende för funktionshindrade samt boende för äldre personer och en välutbyggd hemtjänst och matleverans till äldre personer. Det finns också en mötesplats på Duvan dit många går och deltar i aktiviteter.

Befolkningens medelålder är ca 44 år medan församlingens medelålder är ett par år högre precis som det ser ut inom övriga församlingar inom Svenska kyrkan.

Detta innebär att församlingen har en relativt jämn åldersfördelning i befolkningsstrukturen.

Andelen personer med utländsk bakgrund inom kommunen är ca 13%. Av dem har en del ungersk-protestantisk bakgrund och många tillhör numera Svenska kyrkan. Ungerska församlingen har vid vissa tillfällen också gudstjänst på ungerska. Andra har rumänsk-ortodox bakgrund och församlingen lånar ut kyrkan till gudstjänst på rumänska med ortodox präst. För en del år sedan kom en stor grupp människor från Somalia och som numera är en integrerad del av Sölvesborg. I samband med den stora flyktingkatastrofen 2015 kom också många människor från bl. a Syrien och Afghanistan till Sölvesborg.

Sölvesborgs församling nybildades 2014 som en följd av indelningsändringarna i stiftet.

Detta innebär att inom församlingen finns nu en tydlig stadskärna i Sölvesborgs stad med nära avstånd till det mesta och en landsbygd längs Ryssberget med längre avstånd till affärer, skolor och kommunal service.

Utmaningar och möjligheter

För många sölvesborgare finns vi som en naturlig del vid livets stora händelser, vid glädje och sorg. De kyrkliga handlingarna har fortfarande en stark ställning bland våra medlemmar och det är vår uppgift som församling att förvalta det arvet på bästa sätt.

Utmaningar och möjligheter för församlingen blir att fortsätta vara en naturlig del av människors liv och genom en alltmer växande turism också möta en större efterfrågan av dop, konfirmation och vigslar särskilt sommartid.

Sölvesborg utvecklas alltmer till en boendekommun med goda pendlingsmöjligheter både österut i Blekinge och västerut mot Skåne. I likhet med övriga församlingar i Svenska kyrkan ser vi en ökad rörlighet vad gäller våra medlemmar. De senaste åren har andelen utträden ökat, men inträdena ökar också men dock inte lika mycket. Vi ser alltså en lätt sluttande statistik vad gäller medlemsantalet.

Programförklaring

Identitet

Vi har två kyrkor med intilliggande församlingshem inom församlingen. S:t Nicolai kyrka från slutet av 1200-talet med en tydlig medeltida karaktär i kyrkorummet. Kyrkan är belägen mitt i staden och på många sätt en del av stadssiluetten och församlingen är därmed en naturlig del av staden på många sätt.

Gammalstorps kyrka från 1793 är belägen som på en ö mitt ute på Vesans åkermark. Innan man på 1920-talet lyckades med utdikningen av Vesans vatten var det också just en ö som vid vissa tillfällen fick nås med båt. Siluetten av Gammalstorps kyrka syns vida över det öppna landskapet och utgör en naturlig del av landskapet.

De flesta sön- och helgdagar firas huvudgudstjänst i S:t Nicolai kyrka samt en tredjedel av helgdagarna firas huvudgudstjänst i Gammalstorps kyrka.  Det var 72 deltagare/gudstjänst 2017. Varje onsdagsmorgon firas mässa i S:t Nicolai kyrka med i genomsnitta 51 deltagare.

Kyrkotillhörigheten är något under 73%. Aktiva utträden har liksom i andra församlingar ökat något de senaste åren, men vi ser också en svag ökning av antalet inträden. Medlemssiffrorna är svagt sjunkande främst på grund av att de som dör i större utsträckning är medlemmar än att de som föds blir medlemmar genom dopet.

Trots det har vi en mycket positiv dopstatistik där andelen döpta barn i procent av födda var över 83% 2017. Likaså konfirmerades 2017  63 % av 15-åringar med minst en kyrkotillhörig förälder, vilket är mycket glädjande.

Sölvesborgs församling präglas tydligt av en folkkyrklighet, ingen dragning åt vare sig lågkyrklig eller högkyrklig väckelse. Sölvesborgs församling har ett visst samarbete med Falkvikskyrkan som är en förening med samverkan mellan EFS, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Uppdraget för de närmaste fyra åren

Vårt uppdrag är att vara kyrka här i vår del av Svenska kyrkan genom Sölvesborgs församling. Vi vill räcka evangeliet och tillsammans med alla människor vi möter, deras erfarenheter och livsberättelser upptäcka Gud mitt ibland oss. I gudstjänst, undervisning, diakoni och mission vill vi möta våra församlingsmedlemmar i glädje och sorg från den yngsta till den äldsta.

Vi vill att öppenhet och flexibilitet tillsammans med kontinuitet ska karaktärisera Sölvesborgs församling. Alla ska känna sig välkomna till kyrkan och församlingens verksamhet. Därför behöver vi ständigt fundera på om vi motsvarar människors önskemål och behov av kyrkan.

Vi tycker att det är viktigt att förvalta församlingens arv och samtidigt vill vi förnya oss för att anpassa oss till dagens samhälle och för att så småningom kunna möta morgondagen väl rustade. Församlingens uppgift är att med dopet som grund vara en mötesplats för människor i alla åldrar och erbjuda en växtplats med Kristus i centrum.

Vi vill visa på att Sölvesborgs församling är en del i den nationella och i den världsvida kyrkan genom att i anslutning till Lunds stifts vision bottna i nåden och skapa i världen. På så sätt får vi vara jordens salt i vår del av Svenska kyrkan.

Den grundläggande uppgiften

Gudstjänst.

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Varje gudstjänst är mission, undervisning, fördjupning och diakoni.

Vår ambition är att våra gudstjänster skall präglas av närhet, öppenhet och gemenskap.

Gudstjänstdeltagarna ska kunna känna igen sig och uppleva trygghet och vila, samtidigt som varje gudstjänst kan ge något nytt och annorlunda, d.v.s. kontinuitet och förnyelse.

Vi firar gudstjänst enligt Kyrkohandboken för Svenska kyrkan. Flera gudstjänster per år planeras och genomförs tillsammans med församlingens barn och ungdomsverksamhet. Ibland planeras och genomförs gudstjänster med andra föreningar inom eller i nära anslutning till församlingen. Ofta medverkar körer och solister vid gudstjänsterna och musiken har omvittnat stor betydelse för gudstjänstupplevelsen.

Gudstjänster firas förutom i kyrkorna också ibland i Falkvikskyrkan, gemensamt med andra församlingar i kommunen eller kontraktet, utomhus eller på kommunens särskilda boenden.

En viktig kategori gudstjänster är de kyrkliga handlingarna där vi möter en stor del av våra medlemmar under året. De gudstjänsterna firas mestadels i någon av våra kyrkor eller vårt gravkapell. Ibland kan de gudstjänsterna ske på annan plats inom församlingen.

Vår inställning är att dessa gudstjänster antingen de sker i det lilla sammanhanget, i familjen, i vänkretsen, eller i församlingens mitt, skall utformas i samråd med de berörda i trohet mot kyrkans ordning och i stor generositet och öppenhet från församlingens sida.

Undervisning.

Undervisningen är central i församlingen.  Hela livet för en medlem i Sölvesborgs församling är en pågående dopundervisning, en vandring genom livet i ständigt lärande och en fördjupning av den kristna tron. Vi erbjuder därför ett stort utbud av aktiviteter för våra medlemmar i alla åldrar. Vårt barn och ungdomsarbete från 6 år och uppåt är anslutet som en lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. All vår verksamhet är avgiftsfri. Viktiga möten för undervisning är barn och ungdomsverksamheten, konfirmandarbetet, körverksamhet, vuxengrupper; såsom syförening, besöksgrupper, cirkeldans och bibelstudiegrupp. Undervisning sker även vid t.ex. personalmöten och beslutande organ.

Genom vårt församlingsblad och övriga informationstillfällen ges också möjlighet till undervisning.

Sölvesborgs församling har ett nära samarbete med barnomsorg och skolor som gärna kontaktar församlingen när man har behov av det. Liksom att skola och barnomsorg gärna kommer till kyrkan för studiebesök och information. Detta gör att församlingen når även de barn och ungdomar som inte finns direkt i församlingens verksamhet.

Diakoni.

Vi menar att diakoni handlar om en attityd – för medmänniskans skull. Detta vill vi ska genomsyra allt som vi gör i diakonins namn. Diakoni är vår tro i handling. Diakonin finns med som en del i allt vi gör. Diakoni är församlingens uppdrag i utsatta situationer. Särskild diakoniverksamhet har vi genom träffar för daglediga, såsom soppluncher och andra gemenskapsaktiviteter. Genom bl.a. besöksgrupperna når vi de medlemmar som inte själva har möjlighet att komma till kyrkans lokaler. Vi erbjuder möjlighet till särskilt stöd för enskilda i sorg och kris och möjlighet till samtal.

Likaså finns ett nära samarbete med omsorgsförvaltningen och de särskilda boendena.

I en mindre kommun finns många gånger personliga kontakter som underlättar vid behov av kontakt och behov av stöd.

Vi vill vara fortsatt öppna gentemot samhället i övrigt och bevara och förstärka kontaktnät för samarbete med t.ex. polis, skola, sociala myndigheter, räddningstjänst och sjukvårdsinrättningar.

Mission.

Varje medlem i församlingen har ett ansvar för mission, för att i ord och handling vittna om Jesus Kristus. Församlingen och dess medlemmar finns representerade överallt i vårt samhälle och här är vår önskan att vi upplevs som trovärdiga och öppna när vi räcker evangeliet.

Detta gäller både mission på det lokala planet i vår närhet genom att utåtriktat visa att församlingen finns och på det internationella planet genom att bl.a. delta i Svenska kyrkans internationella arbetes och SKUTs insamlingar och projekt. För att beredas för den uppgiften firar vi gudstjänst och bedriver undervisning i församlingen.

FORMALIADEL

De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn

Kyrkoordningen 57 kap 5§ KO

Gudstjänstfirande

17 kap 3§ och 5§ KO samt 37 kap 2§ KO

Sölvesborgs församling firar huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Gudstjänsterna firas alltid i S:t Nicolai kyrka eller Gammalstorps kyrka med undantag för de gånger vi har friluftsgudstjänster, firar gudstjänst i Falkvikskyrkan eller tillsammans med våra närliggande grannförsamlingar.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 & 5 § och KO samt 37 kap 2§ KO)

Vi firar huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Gudstjänsterna firas alltid i S:t Nicolai eller Gammalstorp med undantag för de gånger vi har friluftsgudstjänster, firar gudstjänst i Falkvikskyrkan eller tillsammans med våra närliggande grannförsamlingar.

 

Former för huvudgudstjänst (17 kap 4§ & 18 kap 6§ KO)

Sölvesborgs församling firar huvudgudstjänst med nattvard per år i församlingen 24 gånger.

Huvudgudstjänst med annat samfund

17 kap 7§ KO

Sölvesborgs församling firar någon gång per år huvudgudstjänst med Falkvikskyrkan.(Samarbetskyrka EFS, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.)

Präster och musiker

34 kap 1-2§ KO

I Sölvesborgs församling arbetare en kyrkoherde, två komministrar och en organist utöver övrig personal som inte är reglerad enligt kyrkoordningen.

Församlingens verksamhet på de nationella minoritetsspråken och på andra språk.

57 kap 5§ KO

Församlingen vill ha en positiv, generös inställning till dessa verksamheter.

Ungerska lutherska församlingen använder kyrka och församlingshem utan avgift för sina gudstjänster, kyrkliga handlingar och församlingsträffar.

Rumänska ortodoxa kyrkan använder kyrka och församlingshem utan avgift för sina gudstjänster, kyrkliga handlingar och församlingsträffar.

Finskspråkig verksamhet finns i samarbete med kontraktet och stiftet.

Församlingen är positiv till att samarbeta med teckentolk vid gudstjänster och kyrkliga handlingar när det finns behov av detta.