Foto: Johanna Norin

Gravstenssäkerhet

Om regler och ansvar kring gravstensskötsel.

Gravstenssäkerhet
Riskbedömning och kontroll under 2019

Kyrkogården/begravningsplatsen ska vara en säker plats för alla att vistas på. Det är inte ovanligt att gravstenar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila. Kyrkogårdsförvaltningen i Solna har därför inlett ett omfattande arbete med att besiktiga gravstenar för att se till att det inte finns någon risk för att de välter

Varför ligger gravstenen ner?
Gravstenar kan läggas ned av kyrkogårdsförvaltningen om de bedöms utgöra en risk för besökare eller anställda.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för att genomföra regelbundna kontroller och meddela gravrättsinnehavaren om gravstenen utgör en risk. Det är då gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda gravstenen eftersom den är gravrättsinnehavarens egendom.
En skylt sätts ut på graven med information om att det är kyrkogårdsförvaltningen som har utfört åtgärden. Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev där denne uppmanas att åtgärda gravstenen. Om förvaltningen inte kommer i kontakt med gravrättsinnehavaren kan stenen bli liggande under en längre tid.

 Varför behöver man ommontera eller justera gravstenar ibland? 
Gravstenar, socklar och dubbning påverkas med tiden av fukt, tjäle och sättningar i marken. Om kyrkogårdsförvaltningen vid kontroll och riskbedömning av gravstenen upptäcker att gravstenen inte är säkert monterad måste det åtgärdas. Kyrkogården ska alltid vara en säker arbetsplats och en säker plats att vistas på.

Vad säger begravningslagen? 
Begravningslagen är tydlig med att det är gravrättsinnehavaren som äger och ansvarar för alla gravanordningar på gravplatsen. Det betyder att gravstenen är gravrättsinnehavarens ansvar.

 Hur ofta ska gravstenar besiktigas på en kyrkogård?
Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska gravstenarna kontrolleras vart femte år. 

Varför ska gravrättsinnehavaren stå för kostnaden för ommontering?
Gravrättsinnehavaren har ansvar för att gravstenen är korrekt och säkert monterad. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att utföra kontroller så att kyrkogården är en säker plats att vistas på.

 Kan man som gravrättsinnehavare förändra utformningen av gravstenen och exempelvis välja att lämna den liggande?
Kyrkogårdsförvaltningen godkänner ursprungligen gravrättsinnehavarens gravstensritning utifrån hur gravkvarteret är utformat och har att tillse att den inte strider mot god gravkultur. Gravstenens utformning, placering eller montering får alltså inte förändras utan en ny ansökan och ett nytt godkännande.

 Vilket ansvar har gravstensfirman?
Det är i grunden gravrättsinnehavaren som har ansvaret för att stenen är säkert monterad, även om en gravstensfirma har fått uppdraget att göra arbetet. Centrala gravstenskommittén (CGK) har riktlinjer som ska följas för att kyrkogårdsförvaltningen ska kunna godkänna gravrättsinnehavarens ansökan om att få montera gravstenen på det sätt som anges i ansökan. Gravstensfirman har endast ansvar i relation till gravrättsinnehavaren för beställt arbete i enlighet med konsumentköplagen (i dagsläget 2 år) samt det ansvar som eventuellt också har skrivits in i avtalet.

 Vem vänder man sig till om man är missnöjd med monteringen eller kyrkogårdsförvaltningens beslut?
Om stenen har monterats under de två senaste åren bör man ta kontakt med stenfirman och reklamera monteringen. Om stenen är felaktigt monterad kan man reklamera arbetet även efter att konsumentköplagens garantitid har gått ut. Om man är missnöjd med kyrkogårdsförvaltningens beslut och inte anser att gravstenen utgör någon fara kan man överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

 

Vad händer om gravstenen inte monteras om, trots att det finns behov av det?
Gravplatsen kan bedömas som vanvårdad om gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt eller lämnas liggande allt för länge. Då kan gravplatsen tas tillbaka av huvudmannen och gravrättsinnehavaren blir av med rätten till gravplatsen.

Avslutningsvis vill vi från Kyrkogårdsförvaltningens sida än en gång betona att vi genomför dessa åtgärder av säkerhetsskäl. Vi hoppas på ett gott samarbete med er gravrättsinnehavare och förståelse från anhöriga och alla andra som besöker våra kyrkogårdar.