Utbyggnation av Silverdals griftegård

Under senare halvan utav 2022 började arbetet med att bygga ut Silverdals griftegård.

 

Gravområdet med särskilda gravplatser kommer att vara fullbelagt inom kort och det finns även behov av traditionella kistgravplatser. 

Den nya delen av griftegården kommer att ha utrymme för ca 450-500 kistgravplatser, 500 urngravar, en askgravlund för 1 600 askor och en barnlund. Utbyggnationen beräknas kunna ha en invigning i samband med Allhelgona 2023. 

Den ljusare och öppnare karaktären som råder inom utbyggnadsområdet idag behålls. Skiftena mellan den täta uppvuxna barrskogen i de äldre delarna, de yngre områdenas halvöppna parkkaraktär till den öppna ängskaraktären i det nya gravfältet ger griftegården en fin variation. På detta sätt knyter utbyggnadsområdet an till den befintliga griftegården, samtidigt som det har en egen identitet och platsens naturliga förutsättningar tas till vara.

Utbyggnadsområdet ges en form och ett innehåll som upplevs som nutida och som svarar mot dagens behov, som t. ex. gravformer som inte kräver anhörigas skötselinsats möjlighet till samvaro och utomhusceremonier, och en tydlig strävan efter att skapa en miljö rik på biologisk mångfald. Utbyggnadsområdet är genomgående utformad efter att vara handikappanpassad och lättillgänglig för alla. 

Vid frågor kontakta: 

Erica Carlborg - projektledare
erika.carlborg@toofab.se

Wilhelm Landréus - biträdande kyrkogårdschef
wilhelm.landreus@svenskakyrkan.se