Säkerhetskontroll av gravstenar

Just nu pågår säkerhetskontroll av Sollentuna kyrkogårds gravstenar. I de fall då gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven, kommer graven att märkas upp och gravrättsinnehavaren kontaktas per brev.

Om gravstenen bedöms vara en stor säkerhetsrisk, kommer den att läggas ner.

Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor, några med dödlig utgång, har skett på grund av fallande gravstenar. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.

Observera dock att stenen kan vicka något på sockeln utan att den utgör en fallrisk. Denna ”vickmån” finns där för att stenen ska kunna lyftas från sockeln vid exempelvis en textkomplettering.

För att en gravsten ska anses som säker, ska den uppfylla följande krav:

- Gravstenen får inte luta för mycket
- Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek.
- Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Här kan du se en film om hur säkerhetskontrollen det går till.

Gravrättsinnehavarens ansvar

Gravrättsinnehavare till gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår att tillse att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller närmaste omgivning.

I uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten ingår såväl arbetsmiljö- som fastighetsägaransvar. Det innebär att en kyrkogårdsförvaltning har ett ansvar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen. det finns regler för nymonterade och anvisningar som gäller säkerhetskontroll av äldre gravstenar. Dessa har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK).

De gravstenar som vid en kontroll bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga gravstenen ner.

I CGK ingår följande organisationer:

* Gravvårdsfirmornas riksorganisation/Sveriges Stenindustriförbund

* Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation

* Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

* Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer