Politiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK sina tre viktigaste frågor är: "POSK vill bryta den politiserande styrningen av Svenska kyrkan som är kostsam och lika lite relevant som att till exempel Sollentuna fotbollsklubb skulle styras av politiska partier. POSK vill effektivisera den centrala administrationen, frigöra resurser till de lokala kyrkorna och öka inslaget av ideellt engagemang för att bredda musik, körliv och andra meningsfulla aktiviteter. POSK vill fortsätta satsa på barn och unga, så att fler vill döpas, konfirmeras och delta i församlingens barn- och ungdomsverksamhet som en grund för fortsatt församlingsliv och vuxenliv."

I Kyrkportens valextra med utdelning 4 september fick varje nomineringsgrupp möjlighet att presentera sig. Här kan du läsa en längre version av POSK sin presentation. Du hittar kontaktuppgifter till denna nomineringsgrupp längst ner på sidan.

Vad skulle ni vilja utveckla i sollentuna församling och varför?
Vi arbetar för öppen, levande kyrka som ser och möter människor i livets alla skeden med tro, hopp och kärlek. POSK samlar en mångfald av människor med olika yrken och kompetenser, som har det gemensamt att vi tillsammans med alla anställda medarbetare vill göra Sollentuna församling ännu bättre. Som största nomineringsgrupp vill vi framgångsrikt fortsätta att ta ansvar för församlingens långsiktiga ekonomi och att all verksamhet bedrivs på ett hållbart och effektivt sätt.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med under nuvarande mandatperiod?POSK Sollentuna har prioriterat och sett till att unga beslutsfattare kommit in i kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Som största nomineringsgrupp med ordförandeposten i både kyrkorådet och kyrkofullmäktige har vi tagit ansvar för församlingens långsiktiga ekonomi och drift. Vi har fått till ett fungerande samarbete mellan alla nomineringsgrupper med fokus på sakfrågor och församlingens bästa. Posk har aktivt engagerat sig i församlingens hållbarhetsarbete och att församlingen agerar ansvarsfullt som arbetsgivare där medarbetare inom både församlings- och begravningsverksamhet upplever mening och utveckling i sitt arbete.

Hur kan Sollentuna församling vara relevant för människor i Sollentuna?
Svenska kyrkan är relevant om det är en modern folkkyrka som är öppen för alla och engagerar sig i andliga, sociala och miljömässiga frågor. Vi tror att det är väsentligt att de som styr och leder församlingen själva är delaktiga i församlingslivet och bjuder in till samarbete. Vi ser det ideella engagemanget som den viktigaste nyckeln till en växande kyrka som kan möta behoven i livets alla skeden och bli en självklar del i människors liv.

Vilken är er hjärtefråga?
POSK vill frigöra mer resurser till församlingens grundläggande uppgifter och verksamheter i och kring våra lokala kyrkor. Med minskade ekonomiska resurser vill vi effektivisera den centrala administrationen och utveckla möjligheten till ökat ideellt engagemang. Vi vill värna alla människors lika och unika värde och arbeta för en kyrka som välkomnar alla oavsett kön, ålder, hudfärg, politisk övertygelse eller sexuell läggning. POSK bejakar att samkönade par har samma rätt och möjlighet att gifta sig i kyrkan som heterosexuella par. Vi stödjer också till fullo den nationella POSK-linjen att avskaffa de partipolitiska strukturerna i Svenska kyrkan och införa ett billigare och effektivare valsystem.

Hur vill ni hjälpa människor att leva var dag med gud?
Vi fortsätter satsa på barn och unga, så att fler vill döpas, konfirmeras och delta i församlingens barn- och ungdomsverksamhet. POSK vill se fler samlingsplatser för familjer och äldre. Det ska erbjudas former för ökat ideellt engagemang och volontärer att aktivt delta i församlingsarbetet. Församlingens körer och musikliv ska ges möjlighet att sprida och förnya kyrkans musikskatt. Det skall finnas kurser, gemensamma aktiviteter och vägar till fördjupad andlighet där människor oavsett ålder kan uttrycka både tro och tvivel. Vi vill långsiktigt bygga diakonala nätverk mellan människor som hjälper och stöttar varandra. Kyrkan skall ge ett tydligt bidrag i klimatfrågan. När vi på ett hållbart sätt förvaltar våra fastigheter och kyrkogårdar är vi en del i att vända krisen för människor och miljö.

TRE VIKTIGASTE FRÅGORNA

- POSK vill bryta den politiserande styrningen av Svenska kyrkan som är kostsam och lika lite relevant som att till exempel Sollentuna fotbollsklubb skulle styras av politiska partier.

- POSK vill effektivisera den centrala administrationen, frigöra resurser till de lokala kyrkorna och öka inslaget av ideellt engagemang för att bredda musik, körliv och andra meningsfulla aktiviteter.

- POSK vill fortsätta satsa på barn och unga, så att fler vill döpas, konfirmeras och delta i församlingens barn- och ungdomsverksamhet som en grund för fortsatt församlingsliv och vuxenliv.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Facebook:facebook.com/posksollentuna

Webb: www.posk.se/sollentuna

Kontaktperson: Kristofer Runow
kristofer.runow@svenskakyrkan.se
070-855 24 02