Foto: Arne Hyckenberg

En grönare kyrka

Svenska kyrkan i Sollentuna är miljödiplomerad för fas 2 av Stockholms stift. Arbetet för en grönare kyrka och kyrkogård fortsätter med siktet inställt på fas 3 under 2022.

Stiftshandläggare Kristina Segerström, Kim Qvarnström, miljösamordnare Jan Strömberg, Pernilla Blind, kyrkoherde Lasse Svensson och kyrkogårdschef för Sollentuna kyrkogård, Rose-Marie Ederlöv

Svenska kyrkan Sollentuna är miljödiplomerad av Stockholms stift sedan 2016.  Miljödiplomeringen för fas 2 blev klar i december 2019! 

Församlingen har uppfyllt kriterierna för miljödiplomeringens andra fas, tack vare bland annat omställning från diesel till det fossilfria drivmedlet i sina maskiner, ett nytt bisamhälle på Sollentuna kyrkogård och hållbara altarblommor. Miljörevisionen utfördes av Stockholms stifts miljörevisorer Pernilla Blind och Kim Qvarnström den 11 december 2019. Den 9 februari 2020 var det miljöfokus i alla församlingens kyrkor då miljödioplomen delades ut. 

Du läser diplomeringsrapporten här

Vår mission och vårt uppdrag

Vi ska utifrån vår tro på Jesus Kristus
hjälpa människor att finna en tro på Gud,
ett hopp som bär
ett liv i kärlek och fred.

Med tillägget för församlingens miljöarbete;
ett liv i kärlek och fred,
med Gud, natur och människor (ur Församlingsinstruktion 2015–2017)

Församlingen miljödiplomerades i december 2016. Läs diplomeringsrapporten här

Församlingens vision, policy och övergripande mål. Läs mer

Organisation, verksamhetsstyrning och uppföljning. Läs mer

Uppnådda mål 

Här kan du ladda ner rapporten Hållbarhet och miljö Sollentuna församling 20191129.

2016 på började Sollentuna församling ett målmedvetet miljöarbete som ledde till Miljödiplomering fas 1 av Stockholms stift. Bland målen som uppnåddes, var utbildning av personal och förtroendevalda, ny värmeväxlare till Griftegården och Silverdalssalen och en ny och bättre kemikaliehantering.

Sedan dess har ett kontinuerligt miljöarbete pågått i vår församling.  Begravningsverksamhetens transportfordon, grävmaskiner och hjullastare går i dag på på biodieseln HVO100, som ersätter fossil diesel. Bin från våra bikupor pollinerar ängsmarken, som slås med häst i stället för bensindrivna slåttmaskiner. Betande får används för att ersätta maskinklippning på utvalda gräsytor. Vi har också ett bättre återvinningsflöde. 

Vi har numera också hållbara och solidariska gudstjänster, som bland annat innebär ekologiska altarblommor. 

Nu satsar vi på att få miljödiplomeringen för fas 2 i slutet av 2019. Den 11 december ska församlingen granskas och eventuellt godkännas av revisorer från stiftet. När miljödiplomeringen för fas 2 är i hamn, börjar vi arbetet med att nå målen i fas 3.

Längst ner på sidan kan du se två filmer från begravningsverksamheten, om slått med häst respektive miljödieseln HVO100. Punktlistan nedanför visar alla uppfyllda delmål kronologiskt, från 2016 till och med 2019.  

 

2016

 • Inventering/planeringsarbete
 • Utbildning av personal och förtroendevalda
 • Upphandling av nytt miljövänligt bussbolag
 • Lokaluthyrning till Stadsmissionen ”Remake”
 • Miljöpunkt till dagordningar
 • Ny värmeväxlare till Griftegården och Silverdalssalen
 • Arbetscyklar till kyrkogårdarna
 • Minskar på ett medvetet sätt bensin/dieselförbrukning år för år
 • Ny/bättre kemikaliehantering
 • Skapa flexibel beredskap/organisation för uppkomna behov. 2016 har vi startat språkcafé, läxläsning och övernattning för ensamkommande flyktingbarn
 • Vi har ett grönt altarbord i alla kyrkor
 • Ny upphandlings- och inköpspolicy och resepolicy ur miljösynpunkt
 • Ny fungerande källsortering i alla lokaler

2017

 • Vi har nu digitala lönesystem
  Satt ut bisamhällen på Sollentuna kyrkogård
 • Plantera nektarproducerande perenner och sätta upp insektshotell och skapa sandytor lämna högstubbar och död ved
 • Vi mäter vår användning av olja och bensin över en såväl ettårs- som flerårsbasis för att ha koll på minskningen.
 • Vi återanvänder organiskt material genom att i första hand mulcha mer löv men även använda gräsklipp barr m.m. där det är möjligt.
 • Våra olika caféers/serveringars ekologiska, vegetariska och rättviseprofil är synlig för gäster.
 • Vi har slutat att använda icke miljöanpassade engångsartiklar, och om så krävs använder vi komposterbara engångsartiklar.

2018

 • Använt oss av betande får på Sollentuna kyrkogård och Silverdals griftegård med syfte att ersätta maskinklippning på utvalda gräsytor respektive rensa bort sly.
 • Anlitat hästdragen slåttermaskin för avverkning av ängsmark
 • Info till personal och förtroendevalda om hur församlingen placerar sina medel
 • Varje konfirmand känner till sambandet mellan skapelsen och församlingens hållbarhetsarbete
 • Förberedelser till att ersätta kvarvarande el-uppvärmning
 • Inköpt eldriven handgräsklippare
 • Anlagt öppna sandytor för att skapa boplatser åt solitärbin.
 • Anlagt matstation för ekorrar.
 • Sått sommarblommor i pallkragar för att försörja Stillhetens kapell (k-g)
 • Planterat perenner och pluggplantor i gräsytor i syfta att skapa en naturlig plantering där gräset kan få växa utan att behöva klippas veckovis – mindre åtgång fossila bränslen.
 • Anlagt ny perennplantering med focus på nektarproducerande växter som gynnar insekter 
 • Personalinformationsdag ”Ekologi i praktiken” - Våra gravar” på Silverdals griftegård (storsamling av samtlig personal i församlingen).
 • Medverkat på Kulturarvsdagen 25/10 med föreläsning om hållbarhetsarbetet på Sollentuna kyrkogårdar under rubriken ”Hållbar förvaltning av det gröna kulturarvet”
 • Startat egen produktion av jordförbättring i form av ren lövkompost.
 • Ökat antalet fågelholkar.
 • Anlagt äng vid S:t Eriks kyrka för den biologiska mångfalden.
 • Lämnat högstubbar och liggande stammar i minneslundens spridningsdel.

  Avvecklat bensincisterner för att minska risken för olyckor
 • Församlingens gamla bil ”Silverpilen” har ersatts via leasing av en miljö/hybridbil som heter ”Vita Duvan”.
 • Tänk hållbart Personalutbildningspaket  genomförd för> 75 % av personalen
 • Miljökörkortet genomförd för >75 % av berörd personal (Kyrkogård och stödenheten) 

2019

 • Börjat tanka HVO-diesel i våra maskiner
 • Hyrt in föreläsare om biologisk mångfald
 • Elcyklar för transporter inom församlingen
 • Utveckla användandet av betande djur på kyrkogården
 • Fastställt basår för grönt bokslut
 • Förtroendevalda (KR) känner till sambandet mellan skapelsen och församlingens hållbarhetsarbete
 • Förberedelser till att ersätta kvarvarande el-uppvärmning
 • Satt ut bisamhälle på Silverdals griftegård
 • Avfallsmätning påbörjad i januari. Mål 10% minskning
 • Bra återvinningsflöde. Kontrakt med leverantör är påskrivet
 • Medverkat på brittiska ambassaden i en workshop om markskötsel som gynnar pollinerare
 • Hållbara och solidariska gudstjänster med bland annat ekologiska altarblommor

   
   
   

Slått med häst på ängarna vid Sollentuna kyrkogård

Örtor, bin och människor mår bättre när vi slår ängarna med häst och skärmaskin i stället för bensindrivna slåmaskiner med slaghack. 

Begravningsverksamhetens fordon kör fossilfri diesel

Begravningsverksamhetens transportfordon, grävmaskiner, hjullastare och flera andra fordon och maskiner styper använder i dag HVO100, ett helt fossilfritt drivmedel som ersätter diesel.

Miljöarbetet i Kyrkporten

Här kan du se ett bildspel med klipp av artiklar om miljöarbetet i Kyrkporten. Du kan kan även lasta ner en pdf-fil med alla artiklarna.

Artikel i OM

Seoms kundtidning (Sollentuna Energi) OM publicerade en artikel om holdbarhet i Turebergskyrkan nr 4, 2018.