Alla kriser är unika

Empati, ansvar och handlingskraft. Genomsyras verksamheten av det klarar man allt, säger Elin Richarz.

– Jag skulle vilja säga att det handlar om att bygga krishanteringsförmåga. Men ordet kris är negativt laddat. Det kan uppfattas som att man har många kriser i verksamheten om man jobbar med krishantering. Det är bättre att säga att vi bygger en trygg organisation. Det gör vi genom att skapa en tydlig och användarvänlig struktur. Syftet med en sådan struktur är att man också ska kunna vara kreativ och handlingskraftig utifrån händelsernas krav. Alla händelser är unika. Metodiken hjälper till att identifiera och åtgärda problem och missnöje innan det blir en kris, säger Elin Richarz.

I maj 2015 antogs en församlingsinstruktion av kyrkofullmäktige att all verksamhet inom församlingen ska bedrivas med prioriteringen Säker och Trygg som ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Sedan dess, till viss del påskyndat av en tragisk händelse sommaren 2015, har församlingen arbetat aktivt med säkerhetstänket. Med företaget Practise som samarbetspartner har man utrett och analyserat det som hänt och nu fortsätter arbetet. Elin Richarz från Practise leder projektet och utbildar all personal i församlingen sedan i mars.
– Det viktigaste är arbetssättet i organisationen, utan det betyder pärmar och material ingenting. Man måste skapa en samarbetskänsla och en säkerhetskultur där alla känner delaktighet och förstår vitsen med att arbeta med frågorna. Ett mål är att skapa interna ambassadörer som kan driva arbetet vidare när vi lämnat över ett färdigt material.
Vad utmärker Sollentuna i arbetet och vad vill du helst se för resultat?
– Församlingen har visat mod och ödmjukhet. Mod att utifrån det man varit med om se sina egna brister och ödmjukhet att ta tag i identifierade förbättringsområden, men även befästandet av det som fungerat väl. Det är roligt att arbeta med en organisation där man vill förbättra och hjälpa sina medarbetare och aktivt bygga in trygghet och säkerhetskultur. Det jag vill att man ska ta med sig från arbetet är ledorden empati, ansvar och handlingskraft. Genomsyras verksamheten av det klarar man allt, säger Elin Richarz.
Arne Hyckenberg