1800-talet

Urbanisering och emigration

Historik
Sveriges historia
”På 1800-talet växer Sveriges befolkning snabb­are än någonsin, fortare än det gamla bondesam­hället klarar att hantera. I folkökningens spår föl­jer stora omflyttningar. Fler än en miljon svenskar emigrerar, framför allt till Nordamerika. I Sverige lämnar åtskilliga fattiga män och kvinnor lands­bygden för att bosätta sig i städerna. Vid sågver­ken längs Norrlandskusten växer de första stora industrierna fram. I hela landet knyts städer och bygder ihop med järnvägens hjälp.

Omvälvningarna leder till ett ojämlikt klassam­hälle med nya typer av arbeten och nya famil­jestrukturer. Förändringarna tvingar folk att tänka i andra banor och att staka ut nya riktningar i sina liv. 1800-talet blir de stora folkrörelsernas era - frikyrkornas, nykterhetsrörelsens oh den gryende socialismens århundrade.” 

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
År 1841 uppförs tornkrönet och året därefter kommer altarringen på plats.