Vad är vad på våra kyrkogårdar?

Kistgrav, askgravlund, minneslund, urngrav, kistgravlund... Det finns en mängd olika gravskick. Här kan ni läsa mer om vad de innebär och hur de skiljer sig åt.

KISTGRAVPLATS

 Kistgravplats är en gravplats där stoftet av den avlidne gravsätts i kista, i samband med begravningen. Det finns ofta plats för flera kistor i samma grav. Här kan även urnor gravsättas. Gravrättstiden löper i en period av 25 år från den senaste gravsättningen. Därefter kan den förlängas med 15 år i taget – hos oss mot en avgift på 1 000 kronor per gång. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen.

URNGRAVPLATS

 I en urngravplats gravsätts askan efter den avlidne i en urna. Gravplatsen har plats för flera urnor. Om den avlidne redan har kremerats, kan man välja att gravsätta urnan i anslutning till begravningsgudstjänsten, men oftast gör man det vid ett senare tillfälle. Gravrättstiden och skötsel av gravplatsen är densamma som för kistgravar. Vanligen placeras här en liggande gravsten som gravrättsinnehavaren ansvarar för.

MINNESLUND

Minneslund är ett gemensamt område där man gravsätter aska. Gravsättningen görs utan att de anhöriga är närvarande och platsen för gravsättningen markeras inte. Ingen namnbricka eller dylikt sätts upp. Man får inte placera ut enskilda gravsmyckningar eller andra föremål, men man få gärna smycka minneslunden med snittblommor eller gravljus på en gemensam plats. Skötseln av minneslunden står kyrkogårdsförvaltningen för.  Minneslundar finns på samtliga kyrkogårdar i Sollefteå.

ASKGRAVLUND

En askgravlund är nästan detsamma som en minneslund. Askan gravsätts utan urna, eller med en urna av lätt förgängligt material. Inga gravplatser märks ut. Till skillnad från minneslunden får anhöriga närvara vid gravsättningen och en bricka sätts upp med den bortgångnes namn. Brickan avlägsnas efter 25 år. Skötseln står kyrkogårdsförvaltningen för. Ambitionen är att anlägga askgravlundar på samtliga kyrkogårdar i Sollefteå. Just nu finns det på kyrkogårdarna i Boteå, Överlännäs, Multrå, Sånga, Sollefteå, Långsele, Graninge och Helgum.

KISTGRAVLUND

I stället för att gravsätta aska i en askgravlund, finns alternativet att gravsätta en kista i vad man kallar en kistgravlund. I övrigt är det samma sak som en askgravlund. Ingen gravrätt existerar, men man får en namnbricka uppsatt på den gemensamma gravvården. Brickan avlägsnas efter 25 år. Anhöriga kan smycka med blommor och ljus på en gemensam plats. Skötseln står kyrkogårdsförvaltningen för. Kistgravlund finns på Sollefteå kyrkogård.

Framsidan av Sollefteå församlingsgård. Byggnaden omgiven av försommargröna björkar.

Kyrkogårdsexpeditionen

I Sollefteå församlingsgård hittar ni expeditionen för kyrkogårdsärenden för alla kyrkogårdar i Sollefteå pastorat, det vill säga i samtliga 12 församlingar.