Sex personer gör sig redo för procession genom kyrkan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänstvärd

För att gudstjänsten ska fungera behövs många aktörer och som gudstjänstvärd är du en av dessa. Var med och bygg gemenskap och bidra till att gudstjänsten blir en källa till glädje och kraft.

Vad gör en gudstjänstvärd?

Det är normalt mellan två och fyra gudstjäntvärdar som tjänstgör tillsammans vid varje gudstjänst. Vi fördelar uppgifterna efter vad var och en känner sig bekväm med. Det kan vara att hänga upp psalmnummer, förbereda för nattvarden, välkomna deltagarna, dela ut psalmböcker, läsa texter, ta upp kollekt, leda församlingen i kyrkans allmänna förbön, duka av och rengöra nattvardsservisen, räkna kollekten och förbereda fika. Vi träffas alla några gånger per termin för att dryfta gemensamma ärenden. Handledning och utbildning sker kontinuerligt för den som önskar. Välkommen att vara med.

Känner du att detta kan vara något för dig? Kontakta någon av våra präster. Kontaktuppgifter hittar du här:

Fråga oss om värdskap i gudstjänsten