Frågor och svar om gravrätt

Vad innebär det egentligen att vara gravrättsinnehavare.

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Den som är antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare får utöva gravrätten, det vill säga:

  • Bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen.
  • Bestämma eventuell gravstens eller annan gravanordnings utseende inom ramen för vad kyrkogårdsförvaltningen tillåter.
  • Bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordning i övrigt.
  • Överlåta eller återlämna gravplatsen.

Har jag några skyldigheter som gravrättsinnehavare?

Ja, du har också skyldigheter som:

  • att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
  • att se till att gravstenen är säkert förankrad
  • att anmäla ny adress eller andra förändringar som skall föras in i gravboken

Vad är en gravbok?

Gravboken är ett register som bland annat används för att hålla ordning på belagda platser på gravplatsen samt vem som är gravrättsinnehavare.

Vem kan bli gravrättsinnehavare?

Den eller de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till överlåtaren eller den gravsatte har möjlighet att bli gravrättsinnehavare. Om det finns fler gravrättsinnehavare skall en av dessa utses till kontaktperson, men alla delar ansvaret och bestämmer gemensamt om vad som skall göras.

Hur länge varar en gravrätt?

Gravrätten upplåts på 25 år från att den senaste gravsättningen skett. När denna tid gått ut finns möjlighet till förnyelse 15 år i taget. För förnyelse tar vi ut en avgift på 1000 kr. 

Kan man återlämna en gravrätt?

Ja, ingen skall vara gravrättsinnehavare mot sin vilja. Gravrätten kan återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen genom anmälan. Överenskommelse träffas då med kyrkogårdsförvaltningen om hur eventuell gravsten eller annan gravanordning skall hanteras. Gravfriden gäller dock alltid 25 år efter senaste gravsättningen.

Vad är ett gravbrev?

Gravbrev är ett bevis på att man erhållit gravrätten. Gravbrevet innehåller bl a uppgifter om tidigare gravsatta, upplåtelsetid och villkor för upplåtelsen mm.

Vad händer om gravrättsinnehavaren avlider?

Om en gravrättsinnehavare avlider skall dödsboet meddela kyrkogårdsförvaltningen senast sex månader efter dödsfallet vem eller vilka man utsett till ny/nya gravrättsinnehavare.

Kan man vara gravrättsinnehavare även om man flyttar?

Ja, man behöver inte bo på orten för att vara gravrättsinnehavare. Flyttar man eller byter adress är man skyldig att meddela detta till kyrkogårdsförvaltningen så att gravboken kan uppdateras och innehålla korrekta uppgifter.

Kan gravrättsinnehavaren få hjälp att sköta graven?

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om gravrättsinnehavaren vill ha hjälp att sköta gravplatsen erbjuder kyrkogårdsförvaltningar vanligen gravskötsel mot särskild prislista.

För Sollefteå pastorat gäller dock detta: Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-11-09 (§36/2021) togs beslutet att från år 2022 lägga ansvaret, för gravrättsinnehavarens grundskötsel, på kyrkoförvaltningen. Någon avgift tas inte ut för detta utan kostnaden belastar istället kyrkoavgiften. Grundskötselavgiften tas därmed bort.

Vad är kvarstår som gravrättsinnehavarens ansvar?

Gravvårdens (sten, kors eller annan anordning) skötsel och säkerhet.
Att egen blomsterplantering sköts och ser välvårdad ut.

Framsidan av Sollefteå församlingsgård. Byggnaden omgiven av försommargröna björkar.

Kyrkogårdsexpeditionen

I Sollefteå församlingsgård hittar ni expeditionen för kyrkogårdsärenden för alla kyrkogårdar i Sollefteå pastorat, det vill säga i samtliga 12 församlingar.