Foto: IKON

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Mandatperioden 2022-2025

KYRKORÅDETS ordförande

Kristofer Olsson, ordf
Susanne Nilsson, vice ordf
Agneta Gustafsson, 2:a vice ordf

kyrkorådets ledamöter

John Assmundsson 
Jeanette Ferreira De Oliveira 
Jia Hahlin 
Henrik Jansson 
Karin Lennartsson 
Michaela Mårland 
Michael Samuelsson 
Gunilla Skoglund 

Kyrkorådets ersättare

Bo Andersson
Thomas Andersson
Karin Andersson
Gunilla Axelsson
Reimer Franksson
Joakim Hagberg
Karin Jansson
Ingalill Kristiansson
Mikael Martinsson
Elisabeth Samuelsson
Kent Samuelsson

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas (nytt fönster).

Foto: IKON