Foto: IKON

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan pastoratet sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan pastoratet och gravrättsinnehavarna. Pastoratet sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ett ordnat och värdigt skick. 

 

Gravskötsel

Allt fler gravrättsinnehavare väljer av olika skäl att förvaltningen mot ersättning skall svara för skötsel och underhåll av gravrättsinnehavarens gravplats.
Vi erbjuder gravskötsel till en årlig kostnad. I gravskötseln ingår vår- och sommar planteringar, vinterkrans och granris, rensning, vattning och borttagning av vissna blommor.

 

  Vill du ha hjälp med att teckna ett gravskötselavtal?

 • Yvonne Haag

  Yvonne Haag

  Solberga pastorat

  Administrativ chef

  Mer om Yvonne Haag

  Administrativ chef med ansvar för gravar och gravskötselavtal.

Gravskick

Valet av gravplats är viktig och att noga tänka igenom. Solberga pastorat förvaltar kyrkogårdar i Jörlanda, Solberga och Hålta. Det finns i dag flera gällande gravskick. Kistgravar, urngravar och askgravplatser finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Jörlanda och Solberga kyrkogårdar.

Gravrätt

Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har du rätt till såväl i din hemförsamling som i andra församlingar i Sverige.

När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.

Begravningsavgift

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Leva vidare-grupp

När man förlorar någon, som står mycket nära, kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

Någon att prata med

Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.