Foto: Karin Wenzelberg

Gravskick

Valet av gravplats är viktig och att noga tänka igenom. Solberga pastorat förvaltar kyrkogårdar i Jörlanda, Solberga och Hålta. Det finns i dag flera gällande gravskick. Kistgravar, urngravar och askgravplatser finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Jörlanda och Solberga kyrkogårdar.

Kistgrav

Vid begravning i kistgrav (jordbegravning) sänks hela kistan i graven, vanligen i samband med begravningsgudstjänsten. Kistgravplats är avsedd för en eller flera kistor och kistan gravsätts på en utvald plats eller i familjens grav. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen.

Kistgravar finns med enkel eller dubbel gravbredd och upplåtes med en gravrättstid på 25 år. I en kistgrav kan två till fyra kistor placeras. När ytterligare en kista gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. Gravrättstiden kan sedan förlängas 15 år i taget. Själva gravplatsen kostar inget men innehavaren ansvarar för och bekostar gravanordning, gravsten, anläggande och skötsel av plantering. Ansökan om gravsten inlämnas till kyrkogårdsförvaltningen, vissa restriktioner kan gälla. Gravskötsel går att köpa.

Urngrav

Urnan gravsätts på en utvald plats eller i en befintlig grav och anhöriga kan delta vid gravsättningen. Mellan fyra till sex urnor kan placeras inom samma gravplats. Urngraven upplåtes med en gravrättstid på 25 år. När ytterligare en urna gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. Gravrättstiden kan sedan förlängas 15 år i taget.

Själva gravplatsen kostar inget men innehavaren ansvarar för och bekostar gravanordning, gravsten, anläggande och skötsel av plantering. Ansökan om gravsten inlämnas till kyrkogårdsförvaltningen, vissa restriktioner kan gälla. Gravskötsel går att köpa.

Minneslund

I minneslunden grävs askan ner utan att de anhöriga vet den exakta platsen.
Plats i minneslunden upplåtes utan gravrätt och gravsättningen kostar inget.
I minneslunden finns inga personliga gravanordningar eller utsmyckningar utan är en plats för alla som mist någon. Snittblommor får sättas i kyrkogårdsförvaltningens vaser och gravljus får sättas på särskild plats. Placeras personliga minnessaker ut plockas dessa bort av vaktmästarna.

Askgravplats

Askan gravsätts på utvald plats och anhöriga kan vara med vid gravsättningen.
Askgravplatsen upplåtes med en gravrättstid på 25 år. Upp till fyra stycken askpåsar kan placeras inom samma gravplats. När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. Gravrättstiden kan sedan förlängas 15 år i taget.

Kostnad för namnplatta och askpåse är för närvarande 2000 kronor. Ny avgift tas ut för gravering och askpåse vid ytterligare gravsättningar. Snittblommor får sättas i kyrkogårdsförvaltningens vaser och gravljus får sättas på särskild plats. Placeras personliga minnessaker ut plockas dessa bort av vaktmästarna.


Spridning av aska

Askan efter avliden får strös ut på någon annan plats än begravningsplatser. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet för askspridning som ger tillstånd till detta. Tillstånd medges om den plats där askan skall strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Vanligtvis gäller det spridning på vatten, men det kan även vara på mark. För mer information kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Gravvisning

Vid förfrågan om en ny gravplats erbjuder kyrkogårdsförvaltningen en gravvisning. Detta innebär att man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen utser en gravplats. Visningen är givetvis kostnadsfri. Vid val av gravplats är du välkommen att kontakta kyrkogårdsvaktmästarna.

Vi är vaktmästare i våra kyrkor och på våra kyrkogårdar.