Foto: Karin Wenzelberg

Gravskick

Valet av gravplats är viktig och att noga tänka igenom. Solberga pastorat förvaltar kyrkogårdar i Jörlanda, Solberga och Hålta. Det finns i dag flera gällande gravskick. Kistgravar, urngravar och askgravplatser finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Jörlanda och Solberga kyrkogårdar.

Kistgrav

Vid begravning i kistgrav (jordbegravning) sänks hela kistan i graven, vanligen i samband med begravningsgudstjänsten. Kistgravplats är avsedd för en eller flera kistor och kistan gravsätts på en utvald plats eller i familjens grav. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen.

Kistgravar finns med enkel eller dubbel gravbredd och upplåtes med en gravrättstid på 25 år. I en kistgrav kan två till fyra kistor placeras. När ytterligare en kista gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. Gravrättstiden kan sedan förlängas 15 år i taget. Själva gravplatsen kostar inget men innehavaren ansvarar för och bekostar gravanordning, gravsten, anläggande och skötsel av plantering. Ansökan om gravsten inlämnas till kyrkogårdsförvaltningen, vissa restriktioner kan gälla. Gravskötsel går att köpa.

Urngrav

Urnan gravsätts på en utvald plats eller i en befintlig grav och anhöriga kan delta vid gravsättningen. Mellan fyra till sex urnor kan placeras inom samma gravplats. Urngraven upplåtes med en gravrättstid på 25 år. När ytterligare en urna gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. Gravrättstiden kan sedan förlängas 15 år i taget.

Själva gravplatsen kostar inget men innehavaren ansvarar för och bekostar gravanordning, gravsten, anläggande och skötsel av plantering. Ansökan om gravsten inlämnas till kyrkogårdsförvaltningen, vissa restriktioner kan gälla. Gravskötsel går att köpa.

Minneslund

I minneslunden grävs askan ner utan att de anhöriga vet den exakta platsen.
Plats i minneslunden upplåtes utan gravrätt och gravsättningen kostar inget.
I minneslunden finns inga personliga gravanordningar eller utsmyckningar utan är en plats för alla som mist någon. Snittblommor får sättas i kyrkogårdsförvaltningens vaser och gravljus får sättas på särskild plats. Placeras personliga minnessaker ut plockas dessa bort av vaktmästarna.

Askgravplats

Askan gravsätts på utvald plats och anhöriga kan vara med vid gravsättningen.
Askgravplatsen upplåtes med en gravrättstid på 25 år. Upp till fyra stycken askpåsar kan placeras inom samma gravplats. När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. Gravrättstiden kan sedan förlängas 15 år i taget.

Kostnad för namnplatta och askpåse är för närvarande 2000 kronor. Ny avgift tas ut för gravering och askpåse vid ytterligare gravsättningar. Snittblommor får sättas i kyrkogårdsförvaltningens vaser och gravljus får sättas på särskild plats. Placeras personliga minnessaker ut plockas dessa bort av vaktmästarna.


Spridning av aska

Askan efter avliden får strös ut på någon annan plats än begravningsplatser. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet för askspridning som ger tillstånd till detta. Tillstånd medges om den plats där askan skall strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Vanligtvis gäller det spridning på vatten, men det kan även vara på mark. För mer information kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Gravvisning

Vid förfrågan om en ny gravplats erbjuder kyrkogårdsförvaltningen en gravvisning. Detta innebär att man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen utser en gravplats. Visningen är givetvis kostnadsfri. Vid val av gravplats är du välkommen att kontakta kyrkogårdsvaktmästarna.

Vi är vaktmästare i våra kyrkor och på våra kyrkogårdar.

  Gravskötsel

  En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan pastoratet sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

  Gravrätt

  Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har du rätt till såväl i din hemförsamling som i andra församlingar i Sverige.

  När någon dör

  Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

  Begravningsavgift

  Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

  Leva vidare-grupp

  När man förlorar någon, som står mycket nära, kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

  Någon att prata med

  Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

  Våra kyrkogårdar

  Kyrkogårdarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.