Foto: IKON

Gravrätt

Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har du rätt till såväl i din hemförsamling som i andra församlingar i Sverige.

Du har även rätt att välja vilken begravningsplats i Sverige du vill gravsättas på, så länge tillgången på gravplatsmark tillåter. Gravsättning på annan ort än hemorten medför dock ofta kostnader för dödsboet för transport av kista/urna.  

Gravrätt

Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Upplåtelse sker till en fysisk, eller i undantagsfall juridisk person.

Gravrätten är vanligen tidsbegränsad och från och med år 2000 är den 25 år efter sista gravöppningen. Innehavaren/innehavarna av gravrätten ansvarar för gravplatsen och gravanordning (gravsten). Gravrättsinnehavaren får bestämma om vem som ska gravsättas på gravplatsen, utformning av gravanordningen och om gravplatsens utsmyckning. Innehavaren har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Man kan inte se ut en gravplats i förväg utan först när en person är avliden. För att välja ut en gravplats och boka gravsättning kontaktas pastorsexpeditionen.

Förnyelse av gravrätt 

Efter gravrättstidens utgång har man rätt att för tillfället förlänga gravrätten i ytterligare 15 år. Vid förnyelse av gravrätten får huvudmannen ta ut en särskild avgift av gravrättsinnehavaren, om förnyelsen inte har något samband med ny gravsättning. Om gravrättsinnehavaren inte vill förnya gravrätten då upplåtelsetiden gått ut tillfaller gravrätten huvudmannen.

Överlåtelse av gravrätt

Gravrätten får överlåtas till någon som genom släktskap eller på annat sätt har en nära anknytning till antingen överlåtaren eller den som är gravsatt inom gravplatsen. Gravrätten får inte överlåtas till någon som inte är villig att överta den.

Återlämnande av gravrätt

Om gravrättsinnehavare saknas och förvaltningen inte får kontakt med anhöriga inom en viss tid, c:a 2 år, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Detta kan medföra att gravanordningen tas bort. Huvudmannen är dock skyldig att behålla en återlämnad gravplats under minst 25 år, från senaste gravsättningen, av respekt för den gravsattes gravfrid.

Gravrättsinnehavaren kan även, när som helst under upplåtelsetiden, återlämna gravrätten till huvudmannen. Om gravrättsinnehavaren skriftligt avsäger sig sin gravrätt är denne, i juridisk mening, ägare till sin gravanordning i ytterligare sex månader. Juridiskt byter en gravanordning därmed ägare sex månader efter det att någon avsagt sig sin gravrätt.

Gravrättinnehavare sökes

Varje gravplats måste ha en aktuell innehavare. För att komma i kontakt med gravrättsinnehavare använder kyrkogårdsförvaltningen sig bl.a. skyltar vid gravplatserna. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten, d.v.s kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.

För att gravregistret ska hållas uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga, eller andra som känner till något om anhöriga, till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Information om skyltning finns på kyrkogårdarnas anslagstavlor samt under "Läs mer" uppe till höger.

Har du funnit en skylt vid anhörigs gravplats?

Välkommen att höra av dig till Yvonne Haag, 0303-669 64

Gravskick

Valet av gravplats är viktig och att noga tänka igenom. Solberga pastorat förvaltar kyrkogårdar i Jörlanda, Solberga och Hålta. Det finns i dag flera gällande gravskick. Kistgravar, urngravar och askgravplatser finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Jörlanda och Solberga kyrkogårdar.

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan pastoratet sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Begravningsavgift

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

Någon att prata med

Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

Leva vidare-grupp

När man förlorar någon, som står mycket nära, kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.