Foto: Karin Wenzelberg

Solberga kyrka

Solberga socken i Bohuslän är en gammal kulturbygd som omväxlande har varit dansk, norsk och svensk. Socknen är uppkallad efter byn Solberg, som i sin tur syftar på det solbelysta berget - en höjd som ligger centralt i bygden. I slutet av 1100-talet byggdes Solberga kyrka på denna höjd där det förr ska ha funnits en tingsplats.

Yttre renovering av Solberga kyrka

Med start maj 2019 kommer Solberga kyrka att renoveras utvändigt. Kyrkan kommer att kunna användas under renoveringstiden.

Det  delar som renoveras är portalen, takkonstruktionen och fasader som skall förbättras.

Den byggfirma som anlitades för den inre ombyggnationen, Bröderna Bergström, har även fått detta uppdrag så deras etableringsbodar blir kvar ytterligare ca 6 månader.

Enligt gammal tradition har det även stått ett hednatempel på platsen Solberga kyrka står och att namnet Solberg kommer från en dyrkan av solen.

Den första kyrkobyggnaden hade en klockstapel och kyrkan fick ett torn byggt först på 1600-talet. Efter att sprickor uppkommit i det revs tornet och ersattes år 1867 med det nuvarande. Kyrkan har genom årens lopp renoverats och byggts till ett flertal gånger. 1704-1705 sattes fyra nya fönster in. 1739-1741 byggdes kyrkan ut åt öster (koret). På 1850-talet gjordes i samband med tornbygget en renovering av kyrkans interiör och inredning.

1926 genomgick kyrkan en stor ombyggnad och restaurering och fick det utseende den har i dag. Då tillkom en ny del av kyrkan, ett så kallat tvärskepp. På kyrkans norra sida byggdes även sakristian. År 1932 gjordes den elektriska installationen, 1983 genomgick kyrkan en stor renovering invändigt och 2007 gjordes en kyrkoantikvarisk renovering av bl.a. alla målade ytor i kyrkan.

Altaruppsatsen gjordes 1685 av Hans Swant. Altartavlan är målad av konstnär Nils Stahre samma år och föreställer nattvarden med Kristus och de tolv lärjungarna. På ömse sidor om denna tavla står Moses och Aron i friskulptur. Moses bär de två stentavlorna och Aron bär i sin bröstsköld de tolv stenarna som symboliserar Israels tolv stammar.

Predikstolen av ek är av 1600-talstyp med ett så kallat ljudtak. Därunder hänger en duva: symbolen för Den Helige Ande. På predikstolen finns fyra fält med de fyra evangelisterna avbildade: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Timglaset är inköpt år 1762 och målat i blått och guld.

Dopfunten är från förra delen av 1200-talet, vacker utsirad i täljsten från Mäster Thorkillus skola. Dopfatet av mässing är troligen tillverkat i Nürnberg på 1500-talet.

Krucifixet på södra långhusväggen gjordes i ek på 1700-talet. Det renoverades 1927 och fick ny färgsättning 2007. Votivskeppet tillverkades och skänktes 1825 av en Brattöbo som tack till Gud för att han räddades då det skepp han färdades med förliste. Ljusbäraren är gjord av konstsmidesmästare Berth Johansson, Smedja Volund i Skärhamn, och togs i bruk den 9 mars 2003. Man kan i konstverket utläsa olika symboler för Kristi kyrka.

Läktarbarriärens målningar gjordes 1671 och visar Kristus, de tolv lärjungarna samt Paulus. Takmålningarna utfördes år 1796 av Olof Hagström.

Tavlan ovanför dopaltaret föreställer Jesu dop och målades 1697 av N. Michelsohn. År 1695 utfördes en stor målning föreställande prosten Fredrik Nilsson Bagge och hans hustru Elisabeth. Kung Karl XI tilldelade nämligen Bagge Solberga pastorat 1678 som belöning för att Bagge gjort förbön för den svenske konungen vid en gudstjänst i Marstrand kyrka. Marstrand var då belägrat av danskarna som beordrat prosten att göra förbön för den danske kungen och hans män. Han trotsade dock denna order och fick ett års fängelsevistelse som straff.

Den svarta tavlan vid predikstolen, series pastorum, upptar namnen på församlingens kyrkoherdar. Som första namn ser man Herr Arne 1586, känd från Selma Lagerlöfs bok ”Herr Arnes penningar”.

Textilier, så som mässhakar, antependier och predikstolskläden, finns i de fem liturgiska färgerna. De är av äldre och yngre datum, tillverkade på ateljéer som specialiserat sig på kyrkliga textilier.

Kyrkans första orgel byggdes år 1871 av Söderlings orgelbyggeri i Göteborg. Den ersattes 1950 av en orgel byggd av firma Olof Hammarberg. Den nuvarande orgeln byggdes år 2000 av Tostareds kyrkorgelfabrik, dock med bibehållande av visst äldre pipmaterial. Orgelfasaden fick en annan färgskala 2007.

Förutom det votivskepp som redan nämnts finns ännu ett skepp i kyrkan. Det är regalskeppet Wasa, byggt och skänkt av en församlingsbo 1978.

Det finns två klockor i tornet, en större och en mindre, och på den ena står ingraverat:

Ung och gammal hör mitt ljud.
Jag er kallar till er Gud.
Bjuder eder frid och ro,
som i Herrens gårdar bo. (1899)

Läs mer om Solberga kyrka och kyrkogård

Ladda ner den kulturhistoriska dokumentationen och bevarandeprogram för Solbergakyrka och kyrkogård.

Gamla bilder av Solberga kyrka

Nedan finns ett par bilder av äldre vykort från Solberga kyrka. Färgerna är kanske inte helt naturtrogna, men ger en bild av tidigare färgsättning i kyrkan. Bilderna är troligen från tidigare än 1983 då färgssättning ändrades.

” 1983-84 genomför DEFYRA arkitektkontor AB i samarbete med hantverkare och målare, en större renovering med stabilisering av murens utsida, putslagning, ommålning, plåtarbeten och viss ommålning av bänkar samt textilskåp. Restaureringen innebär också att 1926 års interiörmålning i gröngrått och blågrått försvinner” (ur Kulturhistorisk inventering av Solberga kyrkogård, s 17)

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

Solberga kyrkogård

Den äldsta delen av Solberga kyrkogård är belägen kring kyrkan. Den inhägnas av en stenmur och är betydligt mindre än idag.

Hitta hit

Här finner du adresser och telefonnummer till expeditionen, våra kyrkor och församlingshem.