Foto: IKON

Begravningsavgift

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt. Begravningsavgiftens nivå fastställs årligen av Kammarkollegiet och är gemensam för alla invånare i landet.

Lagar och förordningar

Begravningsverksamheten regleras av flera lagar och förordningar samt särskilt reglemente för begravningsverksamheten.
•  Begravningslagen
•  Begravningsförordningen
• Kulturminneslagen
• Delgivningslagen
• Plan- och bygglagen
• Ordningslagen

Följande bekostar begravningsavgiften

• Bisättningslokal (lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravningen)
• Transport från bisättningslokal till dess gravsättning skett (inom den egna församlingen)
• Upplåtelse av lokal för begravningsceremoni
• Kremering
• Gravsättning – vilket innebär gravöppning, återfyllning och iordningsställande efter gravöppning
• Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år alternativt plats i minneslund
• Att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
• Att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
• Att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna

Följande ingår om den avlidne tillhör Svenska kyrkan

• Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker i önskad kyrka eller kapell
• Gäller även om man väljer att ha begravningen i annan församling i Svenska kyrkan än hemförsamlingen

Detta bekostas av dödsboet 

• Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal
• Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
• Annan kistdekoration än bårtäcke
• Extra musik, förutom psalmer och orgelmusik
• Minnesstund
• Annonsering
• Arvode (om begravningsbyrå anlitas)
• Gravvård (gravsten, kors)
• Gravskötsel

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud i kommunerna. Ett begravningsombud ska ta tillvara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan. 

En film som berättar vad begravningsavgift är, vilka som betalar den avgiften och vilka tjänster som täcks av avgiften. Vimeo: lotta person, https://vimeo.com/user72945939 Video: https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsavgift