Foto: IKON

Begravningsavgift

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt. Begravningsavgiftens nivå fastställs årligen av Kammarkollegiet och är gemensam för alla invånare i landet.

Lagar och förordningar

Begravningsverksamheten regleras av flera lagar och förordningar samt särskilt reglemente för begravningsverksamheten.
•  Begravningslagen
•  Begravningsförordningen
• Kulturminneslagen
• Delgivningslagen
• Plan- och bygglagen
• Ordningslagen

Följande bekostar begravningsavgiften

• Bisättningslokal (lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravningen)
• Transport från bisättningslokal till dess gravsättning skett (inom den egna församlingen)
• Upplåtelse av lokal för begravningsceremoni
• Kremering
• Gravsättning – vilket innebär gravöppning, återfyllning och iordningsställande efter gravöppning
• Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år alternativt plats i minneslund
• Att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
• Att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
• Att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna

Följande ingår om den avlidne tillhör Svenska kyrkan

• Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker i önskad kyrka eller kapell
• Gäller även om man väljer att ha begravningen i annan församling i Svenska kyrkan än hemförsamlingen

Detta bekostas av dödsboet 

• Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal
• Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
• Annan kistdekoration än bårtäcke
• Extra musik, förutom psalmer och orgelmusik
• Minnesstund
• Annonsering
• Arvode (om begravningsbyrå anlitas)
• Gravvård (gravsten, kors)
• Gravskötsel

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud i kommunerna. Ett begravningsombud ska ta tillvara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan. 

En film som berättar vad begravningsavgift är, vilka som betalar den avgiften och vilka tjänster som täcks av avgiften. Vimeo: lotta person, https://vimeo.com/user72945939 Video: https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsavgift

Gravrätt

Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har du rätt till såväl i din hemförsamling som i andra församlingar i Sverige.

Gravskick

Valet av gravplats är viktig och att noga tänka igenom. Solberga pastorat förvaltar kyrkogårdar i Jörlanda, Solberga och Hålta. Det finns i dag flera gällande gravskick. Kistgravar, urngravar och askgravplatser finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Jörlanda och Solberga kyrkogårdar.

När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan pastoratet sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Någon att prata med

Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

Leva vidare-grupp

När man förlorar någon, som står mycket nära, kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.