Södra Vi kyrka

Södra Vi kyrka ligger vackert på höjden ovanför sjön Kröns västra strand invid gamla riksvägen, cirka 11 km norr om Vimmerby i Södra Vi samhälle.

Den gamla kyrkan, som låg intill den nuvarande, var byggd helt i trä med äldsta delen från 1300-talet och revs år 1755 när den nya (nuvarande) stenkyrkan stod färdig. 
 

Kyrkan äger en av landets mest praktfulla brudkronor till vilken också hör en brudkedja med gjutet krucifix daterade från 1600-talet.
 
Orgelfasaden kvarstår från en orgel, byggd av Pehr Schiörlin från Linköping,  som invigdes 1788 och som ursprungligen hade 17 stämmor. Det nuvarande orgelverket är dock från 1970 och är levererat av den danske orgelbyggaren Bruno Christensen.

Den drivande kraften i arbetet med den nya kyrkan var dåvarande kyrkoherden Arndt Grape. Det var genom hans försorg som medel till kyrkobygget samlades in. Ritningarna gjordes i huvudsak av biskop Andreas Rhyzelius, domprost i Linköping, och det var också han själv som förrättade invigningen när kyrkan stod färdig och gav den namnet Adolf Fredriks kyrka efter den då regerande kungen.
 
Arbetet med den nya kyrkan påbörjades hösten 1754 då grunden lades. I april 1755 återupptogs arbetena och uppförandet av kyrkans murar påbörjades, ett arbete som bedrevs med en sådan snabbhet att de var helt färdiga redan i juni efter endast 40 arbetsdagar. Allt träarbete, såsom yttertak och trätunnvalvet över kor och långhus, utfördes på 50 arbetsdagar. Därnäst sattes fönstren in och arbetena på inredningen påbörjades. Åtskilligt övertogs från den gamla kyrkan, så som till exempel predikstolen och dörren mellan denna och sakristian, en järndörr av medeltida ursprung.
 
Vid invigningen var kyrkan långt ifrån färdig. Något torn för klockorna fanns inte, altartavlan hade inte satts upp, bänkinredningen var endast provisorisk och kyrkans interiör hade inte målats. Eftersom ekonomin var ansträngd dröjde det ända till 1764 innan tornet kunde uppföras. Målningen av kyrkans valv och väggar, liksom av inredningen, dröjde också och kom inte till stånd förrän 1773 och utfördes då av stadsmålaren Alexander Sebalt i Vimmerby.
 
Altaruppsatsen består av en oljemålning som föreställer Korsnedtagningen och som omramas av en rikt utsmyckad omfattning. Den är i sin helhet tillverkad av bildhuggaren och målaren Jonas Berggren.  Det är den från attentatet på Gustav III kände Carl Fredrik Pechlin från Ålhult som har skänkt altaruppsatsen.
 
Det var samme C F Pechlin, friherre och general,  som år 1775 lät uppföra portalen till kyrkogården. Portalen byggdes till minne av Gustaf III:s besök i kyrkan den 24 september år 1774 och förseddes med inskriftstavlor till minne av detta besök samt för att hedra konung Adolf Fredrik som givit kyrkan sitt namn.