Kyrkogårdarna

I vår församling finns två kyrkogårdar; Södra Vi kyrkogård och Djursdala kyrkogård. Kyrkogårdarna ligger i direkt anslutning till Södra Vi respektive Djursdala kyrka.

På kyrkogårdarna finns fyra olika typer av gravar; kistgravar, urngravar, askgravplatser och minneslundar. En del av kistgravarna är så kallade grusgravar medan andra ligger i gräsområden. 

Jordbegravning eller kremering
Vid jordbegravning eller kremering kan gravsättning ske i befintlig grav eller i ny grav. Vid ny gravsättning upplåtes gravplatsen kostnadsfritt i 25 år. När gravrätten går ut kan man – utan ny gravsättning - förnya den i mellan 1 och 15 år till en kostnad av 50 kr/år och plan.
Om man vill ha en ny grav, hjälper vaktmästarna till med att välja en lämplig gravplats.
 
Kremering
Vid kremering kan gravsättning av askan ske i urngrav, befintlig kistgrav, minneslund, askgravplats eller på annan plats. Det senare innebär spridning av askan över annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan skall strös ut ger tillstånd till det. Vanligtvis gäller det spridning på vatten, men det kan även vara på mark.

Gravsättning i minneslund är ett helt anonymt gravskick, vilket innebär att de anhöriga inte får vara med när askan grävs ner och därför inte heller får veta den exakta platsen för gravsättningen.

Vid gravsättning i askgravplats, får de anhöriga vara med vid gravsättningen. Askgravplatserna på våra kyrkogårdar är utformade så att varje gravplats är markerad med en natursten och en metallplatta där det finns plats för två namn.  Endast namn och födelse- och dödsår skrivs på metallplattan. Typsnitt och metallplatta ska vara enhetliga på alla gravplatser. Upplåtelse sker med begränsad gravrätt och endast två gravsättningar får ske i varje grav. Askgravplatsen får smyckas med snittblommor vid den egna gravplatsen/stenen. Ljus/lyktor och krans får placeras på gravarna under tiden 15 oktober – 15 april. Krukväxter och utplanteringsväxter och lösa saker får inte förekomma.

Dödsboet debiteras kostnaden för sten, metallplatta med inskription samt skötsel och renhållning av gravplatsen i 25 år. Kostnaden för detta är i dag 6.500:-

Skötsel
En gravplats kan man antingen sköta själv eller överlåta skötseln till församlingen.
Skötselavtal kan tecknas på 1 till 3 år, då man betalar hela summan i förväg.
Alternativt kan man beställa löpande skötsel, vilket innebär att man årligen får en faktura för det aktuella årets skötsel. Priset fastställs varje år av Kyrkofullmäktige. Det löpande avtalet gäller tills man säger upp det.

Utöver ordinarie skötsel kan man också beställa gravdekoration inför Alla helgons dag. Kostnaden för detta är dekorationens pris + 75:- kronor för administration, utläggning m m

Priser för år 2022:
1-plans gravplats 610:-/år  
2-plans gravplats 1.010:-/år  
3-plans gravplats 1.250:-/år  
4-plans gravplats 1.490:-/år

I grundskötseln ingår, i den omfattning som behövs med avseende på gravplatsens utformning, följande:

* Vårstädning
* Klippning av gräsyta, alternativt
* Ogräsrensning i grusyta
* Enklare riktning av gravvård
* Klippning av häck
* Beskärning av växter inom gravplatsen
* Ogräsrensning inkl. puts av blommor i gravrabatt
* Plantering av sommarblommor en gång per år
* Bevattning av plantering
* Bortplockning av vissna blommor i vas

Har du frågor kring kyrkogården och gravskötsel?
Ring i så fall pastorsexpeditionen i Södra Vi-Djursdala församling  på telefon: 0492-207 35, alternativt någon av våra vaktmästare på telefon: 0492-207 39, 0492-207 38 eller 0492-207 37.

 __________________________________________________________________ 

Invigning av Askgravplats

I början av november 2013 invigdes den nya Askgravplatsen på Djursdala kyrkogård. Den är placerad längs den befintliga stenmuren som delar gamla och nya kyrkogården på väg mot Minneslunden. 

Vad innebär då en Askgravplats? Askgravplatsen är avsedd att vara ett alternativ till minneslunden. Den har plats för 1-2 askor och anhöriga får närvara vid gravsättning. Askgravplatsen upplåts för 25 år. Dödsboet betalar för skötsel av den gemensamma planteringen och för en sten med namnplatta som Församlingen tillhandahåller och som är enhetlig för området. Den utsmyckning i övrigt som tillåts är lösa blommor i vas samt lykta och krans under den mörka delen av året. Se även ovan Gravsättning i askgravplats.

Om ni har funderingar kring detta, prata gärna med pastorsexpeditionen tel 0492-207 35 eller vaktmästarna på tel 0492-207 38, 0492-207 39 eller 0492-207 37.