Kistgrav

Vid jordbegravning sänks kistan i graven direkt efter begravningen. De anhöriga är oftast med när den sänks men ibland väljer de att inte vara det.

Jordbegravning är det gamla traditionella sättet att begravas även om det i dag är vanligare med kremation.

Vid jordbegravning förs kistan direkt efter begravningen ut till gravplatsen där den sänks. När de anhöriga följer den döde till graven sköts bärandet oftast av ett bärarlag. Kostnaden för bärarlaget bekostas av kyrkoavgiften. Men ett fint och värdigt sätt att bära ut kistan är att de anhöriga själva gör detta. Det kan vara fint att känna att man en sista gång hjälper sin vän.

Om man inte vill följa den döde till graven så kommer personalen på kyrkogården att föra kistan till graven när de anhöriga lämnat kapellet/kyrkan och kyrkogården.

Under bärandet från kapellet/kyrkan till graven ringer kyrkklockorna.

Att bära kistan innebär att man är några personer som tillsammans bär kistan ut till katafalken om gravplatsen ligger i närheten och till den väntande bilen i de fall kistan ska transporteras en längre bit.

Även blommorna som är runt kistan i kapellet/kyrkan förs ut till graven.

När kistan är på plats vid graven placeras den på remmar och sänks sedan sakta ner i graven. Efter att kistan sänks är det ett sista avsked för de anhöriga, de lämnar sin handblomma.

Till sist lyser prästen frid över graven.