Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravskick

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en nära anhörig. En av frågor handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila.

Kistgravplats

En kistgravplats är en gravplats för en eller flera kistor och upp till nio urnor, med möjlighet till att sätta upp en egen gravsten. Pastoratets kistgravplatser upplåts med en gravrätt på 25 år, som kan förlängas med 15 år i taget. Som gravrättsinnehavare har du skötselansvar för gravplatsen. Om du vill kan du köpa gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen. Kistgravar finns på alla kyrkogårdar i pastoratet. 

Urngravar

En urngravplats har plats för upp till nio urnor. Pastoratets urngravplatser upplåts med en gravrätt på 25 år, som kan förlängas med 15 år i taget. Som gravrättsinnehavare har du skötselansvar för gravplatsen. Om du vill kan du köpa gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen. Urngravar finns på alla kyrkogårdar i pastoratet. 

Minneslund

En minneslund är ett helt anonymt gravområde utan markerade gravar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden och för planering inom området. Besökare får smycka med ljus och blommor på anvisad plats. Det finns minneslundar på samtliga kyrkogårdar i pastoratet förutom på Gamla kyrkogården i Västervik. 

Askgravlund

Askgravlund är ett gemensamt gravskick. Skillnaden jämfört med minneslund är att anhöriga får möjlighet att delta i gravsättningen, samt att namnen på de gravsatta anges på en namnplatta vid askgravlunden. Kyrkogårdsförvaltningen ansvar kostnadsfritt för skötsel av askgravlunden, däremot tillkommer en avgift för namnbrickan. Idag finns askgravlund på samtliga kyrkogårdar i Södra Tjusts pastorat förutom Blackstads kyrkogård. 

Askgravplats

På kyrkogårdarna i Blackstad och Hjorted finns möjlighet till gravsättning i askgravplats. Askgravplatsen upplåts med en gravrätt på 25 år, som kan förlängas med 15 år i taget. Som gravrättsinnehavare har du inte möjlighet att sköta gravplatsen själv, utan behöver köpa skötsel. Askgravplatsens smyckesplats är gemensam. Förutom skötsel tillkommer kostnad för namnbricka i Blackstad och gravsten i Hjorted. 

Spridning av aska

Dessutom finns möjligheten att sprida askan i hav, sjö eller på naturmark. Då behöver du ett särskilt tillstånd som du ansöker om hos Länsstyrelsen.