Foto: Alex Giacomini /Ikon

Diakoni och socialt arbete

Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala arbete är att, utifrån kristen tro, vara med och skapa ett gott samhälle.

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det även för kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för kyrkans diakoni är Guds kärlek så som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakoni är hela kyrkans och alla kristna människors ansvar. Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i arbetet för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och destruktivitet. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen i stort och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse.

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt och de möter människor i livets alla skeden, de besöker äldre och sjuka och möter människor i utsatta livssituationer.

Södra Tjusts pastorat bedriver diakoni på flera olika plan. Mötesplats S:t Johannes på Tre bröders väg 9 i Västervik är pastoratets diakonala centrum.

Svenska kyrkan i Södra Tjusts pastorat arbetar för att all vår verksamhet och alla möten med människor präglas av ett diakonalt förhållningssätt.

Vill du engagera dig ideellt?

Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Du får också mycket tillbaka, som till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs!

Kontakta någon av våra diakoner för mer information. 

Diakonerna i Svenska kyrkan känns igen på sina diakonemblem i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben. Foto: Madelene Zander/Ikon