Foto: Gustaf Hellsing

Begravningsombud

Begravningsombudet har statens uppdrag att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som gäller begravningsverksamheten.

Varför finns begravningsombud?

Alla som är skattskyldiga betalar en begravningsavgift. Denna avgift ska täcka kostnaderna för begravningsverksamheten i Sverige. Svenska kyrkan har av staten fått uppdraget att sköta detta. För att kontrollera att pengarna från begravningsavgiften endast används till denna verksamhet, utser staten ett begravningsombud.

I Södra Tjusts pastorat får begravningsombuden kallelse till Kyrkofullmäktiges sammanträden, budget- och bokslutsarbete, utbildningar och kallelse till Kyrkorådens möten då det finns punkter som berör begravningsverksamheten. Ombudet har förslagsrätt i Kyrkorådet och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden vid deras sammanträden samt yttra sig om fastställande av budget och begravningsavgift.

Begravningsombud för Södra Tjusts pastorat
(förutom Misterhults församling)

Bror-Tommy Sturk
Lövbo skola 1
615 95  VALDEMARSVIK

Begravningsombud för Misterhults församling

Matti Wahlström
Konvaljevägen 3
572 50 OSKARSHAMN