Begravningsavgift

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift. I Södra Tjusts pastorat är det Svenska kyrkan som ansvarar för denna verksamhet, oavsett om den avlidne tillhör Svenska kyrkan eller inte. Ansvaret innebär att tillhandahålla gravplatser, sköta och underhålla kyrko- och griftegårdar samt att ombesörja kremationer och utföra gravsättningar. För att utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en avgift. Den så kallade begravningsavgiften.

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift. Från och med 2017 är denna enhetlig i hela landet, undantaget  Stockholm och Tranås kommuner. Begravningsavgiften ska täcka de enligt lagen nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av avlidna.

Begravningsavgiften är en uppbörd vilket innebär att den anges på skattsedeln. Avgiften beräknas utifrån den kommunala beskattningsbara inkomsten. Storleken på avgiften framgår av det årliga slutskattebeskedet.

Detta ingår i begravningsavgiften

För den som  vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillandahålla:
-gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
-gravsättning inklusive gravöppning, återfyllnad och iordningställande av öppnad grav.
-transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet tills dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
-kremering
-lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
-lokal för begravningsceremoni utan religösa symboler.