Vi ser över våra träd

Trädvård på våra kyrkogårdar

Under senhösten 2017 började vi arbetet med att uppdatera trädvårdsplanerna för pastoratets samtliga begravningsplatser. En trädvårdsplan ger en grundlig överblick och mål för pastoratets trädbestånd. Den ligger också till grund för de ansökningar man gör till Länsstyrelsen - ansökningar som krävs då vi ska göra några förändringar och/eller åtgärder gällande träden. Att ha en plan effektiviserar arbetsinsatserna och säkrar beståndet. Den fungerar som en värdefull dokumentation för framtiden och innehåller fakta som ligger till grund för fortsatt uppföljning av trädbeståndet.

 Nuvarande status och infromation om respektive träd har samlats i ett dokument som är kopplat till kyrkogårdsförvaltningens kartsystem så att vi på ett lätthanterligt sätt får fram uppgifter vi söker om träden.

När ovanstående arbete var färdigt så har processen varit följande;

- Vi har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen, enl. 4 kap Kulturmiljölagen (1988:950) (KML).

- Det har skett upphandling av trädfällare och certifierad arborist för uppdraget.

- Vi har ansökt om dispens från biotopskyddet enl. 7 kap. 11 § miljöbalken efter krav i tillståndet från Länsstyrelsen.

- Därefter startar beskärnings-, fällningsarbeten samt nyplantering i enlighet med tillstånden från Länsstyrelsen under en treårsperiod med start under augusti 2019.
(Här befinner vi oss i dagsläget)

- En slutrapport skall skickas in till Länsstyrelsen.

Som det går att se på de flesta begravningsplatserna så finns det fortfarande sjuka och skadade träd kvar. Dessa skall också enligt plan tas bort men arbetet kommer alltså att ske under en treårsperiod och måste ske i den ordning som tillståndet från Länsstyrelsen tillåter.

Har du frågor kring processen så går det bra att kontakta
Ulf Ottosson, kyrkogårds- och fastighetsansvarig.
0485-564461 eller ulf.ottosson@svenskakyrkan.se