Personuppgifter GDPR

Hanteringen av dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom Södra Ölands pastorat.

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR) som reglerar rätten och sättet att behandla personuppgifter i organisationer. GDPR stärker den enskildes rättigheter och integritet samt tydliggör våra skyldigheter när du ger oss förtroendet att hantera dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
Allt som handlar om en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter, DNA eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra mycket och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas.

Varför har Södra Ölands pastorat dina personuppgifter?
Vi kommer att använda de uppgifter du lämnar för att tillvarata dina intressen, administrera ditt medlemskap och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. I vissa fall behandlar vi även uppgifter om icke-medlemmar, exempelvis vid deltagande i aktiviteter, anställningar eller i egenskap av anhörig till anställd. Vi kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och inte sälja dem vidare till tredje part.

Vi säkerställer att de behandlingar vi gör har laglig grund enligt GDPR och sker med största respekt för din personliga integritet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Personuppgifter får inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Södra Ölands pastorat kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med våra gallringsrutiner, när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella. Vi kommer som längst att behandla dina personuppgifter i enlighet med den allmänna preskriptionstiden, som är tio år från det att ett ärende/hantering hos oss avslutats. I vissa fall arkiveras handlingar som innehåller personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att från Södra Ölands pastorat få information om den behandling som sker; att få dina personuppgifter rättade; att i vissa fall få uppgifterna raderade; att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas; att i vissa fall invända mot behandling, samt rätt till dataportabilitet som innebär att du kan flytta dina personuppgifter till en annan organisation.

Vad är ett dataskyddsombud och vem är pastoratets dataskyddsombud?
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Södra Ölands pastorats skyddsombud är;
Tom Angeling, tel 0470-77 38 18
tom.angeling@svenskakyrkan.se