Pride flagga 2016
Foto: AnnaSara Nilsson

HBTQ vad är det?

Svenska kyrkan på Södra Öland har påbörjat ett pilotprojekt

HBTQ-certifieras


2009 tog Svenska kyrkan beslut om att viga par oavsett kön till äktenskap och 2013 fattades beslutet att församlingar och stift skulle hbtq-certifieras. Pilotprojektet Regnbågsnyckeln är ett led i detta där Växjö stift vill kompetensutveckla och möjliggöra reflektion kring mångfald, hbtq och normer hos medarbetare och förtroendevalda.

Hbtq är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck och andra identiteter. Dessa uttryck beskriver olika sexuell läggning och vilket köns identitet man har.

Vad betyder de olika begreppen?

Homosexuell är en person som blir attraherad av eller kär i en person av samma kön. 
Bisexuell är en person som blir attraherad av eller kär i en person oavsett om denne är man eller kvinna. 
Transperson är ett samlingsnamn för olika könsidentiteter. En som definierar sig som transperson kan, oavsett biologiskt eller juridiskt kön, uppfatta sig som man, kvinna, både man och kvinna eller inte identifiera sig som något av detta. Transpersoner kan liksom andra vara homosexuella, bisexuella eller heterosexuella.
Queer har flera olika betydelser. Det kan användas som en identitet och då stå för en önskan att slippa identifiera sig och en önskan att ifrågasätta könsnormer. Queer är även ett begrepp som kan beskriva ett kritiskt förhållningssätt till normer och då både handla om kön och sexuell läggning.
Källa: st.org

Svenska kyrkan på Södra Öland kommer, tillsammans med Alvesta starta processen, vilket beräknas ta cirka sex månader. I början av oktober påbörjades det hela för de anställda, då representanter från stiftet och Sensus gav en inspirerande föreläsning. Du kommer förhoppningsvis märka av detta arbete i så väl skrivet material som i vårt bemötande.

http://www.ekho.se/regnbagsnyckeln för mer info om vad arbetet och denna HBTQ-certifiering innebär.