En person planterar blommor vid en grav.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravskötsel

När vi besöker våra kyrkogårdar och går till en anhörigs grav vill vi gärna uppleva ett ljust och vackert intryck av hela omgivningen. Varje gravrättsinnehavare ansvarar för att se till att gravplatsen vårdas på ett bra sätt för allas intryck. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller möjligheten till att teckna avtal för skötsel av en grav.

Kostnaden för skötsel av gravplats ska vara självfinansierad och får ej bekostas av begravningsavgiften. Därför erbjuder kyrkogårdsförvaltningen skötsel av grav utifrån ett upprättat avtal med gravrättsinnehavaren. Alternativet är att man väljer att sköta gravplatsen själv på det sätt som framgår enligt begravningslagen, ”… att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick”.

Skötselavtal

Två avtalsformer, ettårsskötsel och flerårsskötsel, för gravskötsel finns. Inom avtalen kan man välja skötselns omfattning.

Skötsel av gravplats avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och omfattas av följande arbetsmoment:
Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord.
Borttagning av vissna blommor ur vasar samt borttagning av vinterdekorationer.
Plantering, gödsling, vattning och putsning av blommor.
Omgrävning av planteringsyta.
Adminstration av avtal.
ETTÅRSSKÖTSEL

Tecknas genom förskottsbetalning. Avtalet löper år från år så länge betalning inkommer. Fakturamottagare är gravrättsinnehavaren.

FLERÅRSSKÖTSEL
Tecknas som avräkningsavtal upp till 15 år men längst till gravrättstidens utgång. Garantitiden för åtagandet är 60% av beräknad avtalstid. Detta p g a omöjligheten i att förutse framtida prisförändringar.

Före övertagande av skötsel görs besiktning av gravplatsen för ev. åtgärder. Kostnader för iordningställande debiteras enligt självkostnadsprincipen.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om våra skötselåtaganden och teckna avtal.