Begravningsombud

Begravningsombud

Svenska kyrkan ansvarar för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser och för begravningsverksamheten. Svenska kyrkan ansvarar även för de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan därmed inte direkt påverka kyrkliga beslut om exempelvis planering av nya begravningsplatsers utformning och begravningsavgiftens storlek. För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombuden, ett i varje kommun.

Länsstyrelsen har beslutat att förordna följande person att granska begravningsverksamheter inom Ljungby kommun:

 Paul Kowalski

Telefon: 076-134 30 05

E-post: paul.kovalski52@gmail.com

 


Vad gör ett begravningsombud? 
Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla betalar oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte. 

Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombuden kan staten kontrollera hur Svenska kyrkan fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker  församlingens förslag till begravningsavgift.
Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.