Begravningsavgift

Först och främst... två olika saker!

En viktig sak att känna till är att kyrkoavgift och begravningsavgift är två olika saker. Kyrkoavgiften är den avgift som finansierar församlingens verksamhet och betalas endast av församlingens medlemmar. Begravningsavgift betalar du som är folkbokförd i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett trostillhörighet. Begravningsavgiften täcker de enligt begravningslagen nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden.

 


Enhetlig begravningsavgiftssats införd - syns på skattsedeln 2017

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

 


Demokratiskt fattat beslut

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet i november 2016. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

 


Följande tjänster ingår i avgiften

De tjänster som finansieras genom begravningsavgiften, och som tillhandahålls utan extra kostnad, är följande:

* gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
gravsättning inklusive gravöppning,
* återfyllning och iordningställande av öppnad grav
* transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
* kremering
* lokal för förvaring och visning av stoftet
* lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Följande ingår inte i begravningsavgiften

Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:

* Kista och svepning
* Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
* Annonsering
* Kistdekoration
* Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet
* Minnesstund
* Urna
* Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
* Skötsel av gravplats.​