Personuppgifter - kyrkogårdsförvaltningen

Förvaltningen behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra det myndighetsuppdrag Södra Lapplands pastorat har som huvudman för begravningsverksamheten.

Uppdraget innefattar bl.a. att föra register över gravsatta. I registret framgår framförallt vem eller vilka som är gravrättsinnehavare samt tid för gravens upplåtelse. 

Personuppgifter på gravrättsinnehavare krävs för att förvaltningen ska kunna säkerställa att rätt person är kopplad till en särskild gravplats.

Exempel på när förvaltningen kan behöva komma i kontakt med gravrättsinnehavare: 

* Vid medgivande till gravsättning.

* Vid meddelande till, eller föreläggande av dödsbon i samband med att en                   gravrättsinnehavare avlidit.

* Vid erbjudande om förnyelse av gravrätten när gravrätten löper ut.

* Vid frågor rörande gravanordningen som montering av ny gravanordning eller           förändring av befintlig. 

Avlida omfattas inte av GDPR.

 

Vid frågor - kontakta våra gravadministratörer nedan: