Sökning efter gravrättsinnehavare

Vissa gravar har markerats med skyltar, dessa saknar innehavare. Klicka här för att se om det berör dig.

Foto: Robert From

Som huvudman för begravningsverksamheten är Södra Lapplands pastorat skyldigt att föra register över gravsatta samt gravrättsinnehavare.

Registret skall bland annat innehålla uppgifter om gravsatta, tid för gravrätt samt uppgifter om gravrättsinnehavare, d.v.s. den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. I vissa fall saknas dessa uppgifter.

Av denna anledning genomförs en genomgång av samtliga kyrkogårdar i Södra Lapplands pastorat. Det är ett omfattade arbete som förväntas pågå under flera år. En del i arbetet är att uppdatera gravregistret så att vi har korrekta uppgifter till innehavare på gravplatserna. Det görs med en s.k. sökning efter gravrättsinnehavare.

I enlighet med Svenska Kyrkans administrativa rutiner för att leta rätt på anhöriga till gravsatta eller tidigare gravrättsinnehavare har kyrkogårdsförvaltningen satt upp skyltar berörda gravplatser. På skylten uppmanas anhöriga att kontakta förvaltningen och det framgår gravnummer samt kontaktuppgifter till pastoratet.

Skyltarna kommer att vara placerade på gravarna under två års tid. Detta oavsett om någon anhörig kontaktar oss eftersom det ofta rör sig om äldre gravar och det kan finnas flera intressenter som också skall ges möjlighet att anteckna sig som innehavare.

Syftet är att möjliggöra för närstående att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Det är därför inte ovanligt att dessa uppgifter saknas. Exempelvis är ofta den som är registrerad gravrättsinnehavare avliden sedan flera år.

I de fall gravrättsinnehavaren har avlidit senare än 1 april 1991 är det dödsboet efter den förre innehavaren som haft en skyldighet att utse innehavare. Det finns ett flertal fall där detta inte har gjorts och även dessa gravar har försetts med en skylt.

För de gravar där gravrätten inte löpt ut utgår inte någon kostnad, i annat fall måste en förnyelse göras. Kostnaden för en förnyelse är f.n 1500 kr och då förlängs gravrätten 15 år.

De gravar där kyrkogårdsförvaltningen inte får kontakt med någon anhörig kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen, enlig 7 kap. 19 § begravningslagen.
Om det inte finns någon som gravrätten kan gå över till skall den anses återlämnad till upplåtaren.

OBS! Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

För att se vilka gravar som är berörda, klicka på nedanstående kyrkogårdar. Där finns även kontaktuppgifter och information om tidpunkt för när kontakt senast skall tas.

Namnen på de gravsatta uppdateras inte under pågående sökning då Svenska Kyrkans rutiner gör gällande att sökningen skall pågå under minst två år. Listan uppdateras eller tas bort när sökningen på respektive grav eller kyrkogård avslutas. Det sammanfaller med tidpunkt för när kontakt senast skall tas.

vad säger begravningslagen?

Följ länken för att läsa mer:

Riksdag/begravningslag

Kontaktuppgifter

Kyrkogårdar inom Dorotea, Stensele samt Vilhelmina församlingar

Johan Olsson, 0942-142 37
johan.s.olsson@svenskakyrkan.se
Post och besöksadress:
Kyrkvägen 2, 91732 Dorotea 

Kyrkogårdar inom Lycksele samt Åsele-Fredrika församlingar

Sven-Erik Genberg, 0950-276 77
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se
Post och besöksadress:
Storgatan 51, 921 32 Lycksele