Foto: evelina

Gravskötsel

Södra Kållands pastorat åtar sig skötsel av gravplatser genom ettårsavtal alternativt avräkningsavtal.

Ettårsavtal
Ettårsavtal gäller ett kalenderår och avgiften inbetalas i förskott.

Vid slutet eller början av året erbjuds en förlängning för ytterligare ett år genom att församlingen skickar ut en faktura med den nya fastställda avgiften. Betalas avgiften in löper skötseln vidare under kommande år. Betalar kunden inte in avgiften tolkas det som att kunden säger upp avtalet och gravskötseln upphör.

Ettårsavtal erbjuds så länge gravrätten varar.

Avräkningsavtal
Avräkningsavtal innebär att en större summa betalas in. Från denna summa dras varje år den fastställda skötselavgiften och skötseln varar så länge det finns pengar kvar. Exakt hur många år skötseln gäller kan inte anges utan det beror på kostnadsutvecklingen.

Gravrättstiden sätter även för avräkningsavtal en bortre gräns för hur lång tid som skötselavtal kan tecknas.

Ett räkneexempel för avräkningsavtal:
Antag att årskostnaden när avtalet ingås är 1000 kronor. Kunden väljer att betala in 10 000 kronor. Den teoretiska skötseltiden blir då 10 år (10000:1000=10).

OBS! Summorna och tiden i räkneexemplet ovan är inte faktiska utan bara ett exempel. De faktiska summorna beror på storlek på gravplats och planteringsyta. Den längsta tid man kan teckna sig för är till gravrättstidens utgång.

Grundskötsel
Grundskötsel innefattar: klippning av gräsyta alternativt ogräsrensning i grusyta, gräsputs runt gravvård, tvätt av gravvård, enklare riktning av gravvård (gäller ej gjutning och dubbning) samt vår- och höststädning, vattning och borttagande av vissna blommor. OBS! Plantering ingår inte.

Plantering enligt standard med vår- och sommarblommor samt vinterdekoration kan köpas till och innefattar: plantering och puts av blommor i planteringslåda/gravrabatt samt vid behov jordförbättring och gödsling.

Plantering av vårblommor sker under april så snart vädret tillåter och risken för frost har minskat. Plantering av sommarblommor sker under första veckan i juni om vädret tillåter.

Utläggning av vinterdekoration och granris sker till Allhelgonahelgen.

Villkor för gravskötsel
Endast den eller de som i gravboken är antecknad/e som gravrättsinnehavare eller dennes/dessas ombud kan teckna avtal om gravskötsel.

Innan avtal om gravskötsel träder i kraft besiktigas graven. Gravvården, sten eller motsvarande, kontrolleras vad gäller dubbning och underlag enligt Arbetarskyddsstyrelsens krav. Gravvården skall vara rengjord från mossa, alger och dyl. Eventuella skador eller brister antecknas och meddelas till gravrättsinnehavaren som måste åtgärda bristerna innan avtalet träder i kraft.

Kyrkogårdsförvaltningen kan i mån av tid åta sig att åtgärda bristerna mot ersättning, för närvarande 365 kronor/timma. För dubbning eller andra specialarbeten anlitas ett stenhuggeri (begär kostnadsuppgift).

Kyrkogårdsförvaltningen utför gravskötseln professionellt och försöker på bästa sätt ta tillvara på gravrättsinnehavarens önskemål genom samråd i den utsträckning som är möjlig.

 

Prislista för gravskötsel hittar du här