Foto: evelina

Detta ingår i begravningsavgiften

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser.