Arbetsmetod & Säkerhet

Arbetsmetod vid kistbegravning
Grävning av grav:
Jordlådan skall placeras på ett stabilt underlag, och i våg eller svagt lutande, minst 0,5 meter från graven. Gravplank läggs runt graven för att ge ett stabilt underlag för bärarna. 

Stämp monteras allteftersom tillräckligt djup uppnåtts. D.v.s första stämp monteras då graven är cirka 50 cm djup. Sedan fortsätter grävningen ned till knappt 1 meters djup, då andra stämpningen nåtts och så vidare.    

Höljning av grav: 
I den mån det är möjligt fylls utrymmet runt kistan med jord före det att nedersta stämpningen tas bort. Nedersta stämpningslagret tas bort. Jord fylls sedan på tills alla stämpningslager tagits bort.

Jordlådans fram lämmar ska öppnas allteftersom graven höljs. Under tippning av jordlådan ska man inte vistas omedelbart framför eller bakom lådan eftersom risk finns för brott på tryckslangar m.m. som kan förorsaka en oväntad rörelse.  

Gravstenssäkerhet
Besiktningen av gravstenar görs utifrån ett säkerhetsperspektiv för att undvika både personskador och skador på gravstenen.

Om brister upptäcks kontaktas den berörda gravrättsinnehavaren och uppmanas att vidta åtgärder.

En instruktion för gravstenssäkerhet har utarbetats av Centrala gravvårdskommittén (CGK). Den, samt en instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar, finns att läsa hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0510-485200 om du har frågor om gravstenssäkerhet.