Foto: MAL

Vanliga frågor

Nedan följer några vanligt förekommande frågor inom begravningsverksamheten. Hittar du inte svaret på det du söker är du välkommen att kontakta förvaltningen på telefon 0687-555 61.

Kan jag köpa en gravplats i förväg?

Nej, man kan inte förköpa eller förboka en gravplats. Upplåtelse sker i samband med att ett dödsfall har inträffat. Alla folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats. Detta finansieras via begravningsavgiften.

 

För hur lång tid gäller gravrätten?

Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, möjlighet finns därefter att förlänga tiden. Det finns även gamla gravrätter med längre upplåtelsetid. En förutsättning för förnyad upplåtelsetid är att gravplatsen är väl vårdad.

 

Hur länge finns en gravplats?

Så länge det finns en aktuell gravrättsinnehavare och gravrättstiden är aktuell.

 

Får jag bestämma var min anhörig ska gravsättas?

Ja. Gravsättningen kan ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Vänd dig till begravningsverksamheten. Det är dock den avlidnes önskemål avseende gravplats och gravskick som först och främst skall tillgodoses.

 

Måste det finnas en gravvård (t ex gravsten) på gravplatsen?

Nej, gravrätten ger dig rätt att bestämma hur graven ska utsmyckas. Utformning av gravordningen regleras dock i gravvårdsbestämmelserna och varierar mellan kyrkogårdar och kvarter.

Begravningsverksamheten har bestämmelser för hur kvarteren skall utformas t ex vilken storlek gravvården skall ha eller om gravvården skall vara liggande eller stående. För äldre gravplatser som återupplåts kan det finnas särskilda krav på utformning. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravplats. Gravvården måste godkännas av begravningsverksamheten innan den sätts upp.

 

Vem äger gravvården?

Gravvården tillhör gravrättsinnehavaren.

 

Får jag flytta urnan till en annan plats?

Nej, särskilda skäl krävs. Kyrkorådet eller utskottet för begravningsverksamheten tar beslut i ärendet.

 

Vilka skötseltjänster kan jag köpa?

Grundskötsel: klippning av gräs- och/eller skötsel av grusyta, borttagning av vissna blommor, vår och höststädning samt trimning runt gravvård och rabatt (skötsel av gravrabatt ingår inte i grundskötseln). Blomplanteringsavtal: plantering av sommar-, och/eller ljung samt ljuständning till Allhelgona. Prisuppgifterna framgår av vår prislista. Mer information kring skötseln finns under fliken gravskötsel.

 

När planteras de säsongsbetonade växterna?

Sommarblommorna planteras före midsommar. Höstljung planteras under oktober och ljuständning till Allhelgonahelgen.

 

Vilka olika typer av gravskick finns?

Begravningsverksamheten erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslunder samt askgravlundar. För vidare beskrivning av gravskicken klicka här.

 

Får jag veta var i minneslunden askan från min anhöriga är gravsatt?

Nej. Minneslundar är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Den anhörige får ett minnesblad hemskickat när gravsättningen har ägt rum.

 

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?

Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta begravningsverksamheten och få en blankett hemskickad där du skriver på att du vill återlämna gravrätten. Detta är kostnadsfritt. Viktigt är att informera alla berörda om att gravrätten ska återgå. Finns det en gravsten tas den i regel bort av förvaltningen. Om det har gått 25 år sedan senaste gravsättningen kommer begravningsverksamheten att sköta graven på enklaste sätt och därefter kan gravplatsen upplåtas på nytt.