STADGAR från 2021

Fastställda vid extra kyrkostämma 2021-10-10 att gälla fr.o.m. 2021-10-15

STADGAR FÖR L'EGLISE SUEDOISE SUR LA COTE D’AZUR

Fastställda vid extra kyrkostämma 2021-10-10 att gälla fr.o.m. 2021-10-15

Artikel 1: NAMN OCH VARAKTIGHET

Föreningens registrerade franska namn är: L'Eglise Suédoise sur la Côte d'Azur. Dess svenska namn är: Svenska kyrkan i södra Frankrike och Monaco.

Föreningen är bildad på obegränsad tid i enlighet med den franska lagen av den 9 december 1905 som en "l'association cultuelle" och dekret av den 16 mars 1906 samt i enlighet med den franska lagen av den 1 juli 1901 angående ”associations” och dekret av den 16 augusti 1901. Föreningen registrerades den 27 maj 2002 hos sous-prefecturen i Grasse under nummer 19461.

Artikel 2: ÄNDAMÅL

Föreningen (nedan kallad församlingen) har som syfte:

1.    Att offentligt utöva den evangelisk-lutherska tron i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

2.    Att ha ansvar för den kyrkliga verksamheten genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

3.    Att bedriva sin verksamhet i konformitet med Svenska kyrkan i utlandet och under tillsyn av biskop och domkapitel i Visby stift.

Inom ramen för sitt ändamål äger församlingen vidtaga alla civilrättsliga åtgärder, beträffande såväl lös som fast egendom, vilka kan främja dess utveckling.

Artikel 3: SÄTE OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Församlingen har sitt säte i Cagnes-sur-Mer inom regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Sätet kan flyttas till annan plats inom verksamhetsområdet genom beslut av kyrko­rådet. Detta beslut måste godkännas av en extra kyrkostämma.

Verksamhetsområdet omfattar södra Frankrike och furstendömet Monaco.

Artikel 4: VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret ska vara kalenderåret.

Artikel 5: MEDLEMSKAP

Anmälan om medlemskap inges till församlingen och börjar då församlingsavgift erlagts. Kyrkoherden eller kyrkorådets ordförande beviljar medlemskap. 

Barn under 18 år till föräldrar som är medlemmar, eller ansöker om medlemskap, kan på ansökan av föräldrarna bli medlemmar i församlingen. Barn som fyllt 12 år ska själv ha samtyckt till medlemskapet.

Artikel 6: KYRKOSTÄMMA

Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ. Förvaltning och verkställ­ande av dess beslut ankommer på kyrkorådet. (Artikel 8)

Kyrkostämma ska hållas en gång per år i mars eller april månad. 

Information om datum för kyrkostämma ska meddelas medlemmarna genom e-post, eller per brev till dem som inte anmält e-postadress, av kyrkorådet minst sex veckor i förväg. Sista dag för inlämnande av motion ska framgå av denna information.

Datum för nästkommande kyrkostämma ska även anslås på församlingens expedition och meddelas på församlingens hemsida.

Kallelse

Kallelse till kyrkostämma utsänds av kyrkorådet minst tre veckor före stämman. Kallelsen ska innehålla datum, klockslag och plats för stämman. Till kallelsen ska bifogas förslag till dagordning samt de handlingar som erfordras för att stämman på saklig grund ska kunna fatta beslut, såsom kyrkorådets propositioner respektive motioner från enskilda församlingsmedlemmar inklusive kyrkorådets yttrande över dessa.

Kallelsen sänds med e-post eller som brev till dem som inte anmält e‑postadress.

Kallelsen med bilagor och erforderliga dokument ska dessutom finnas tillgängliga för medlemmarna på församlingsexpeditionen minst tre veckor före stämman.

Stämmoordförande och dagordning

Kyrkostämman väljer bland medlemmarna en mötesordförande, med majoritetsbeslut av närvarande och representerade medlemmar. Ledamot av kyrkorådet kan inte väljas.

Dagordningen ska innehålla följande punkter:

1.    Stämmans öppnande

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Val av ordförande vid stämman

4.    Val av protokollförare vid stämman (endast om kyrkorådets sekreterare inte är närvarande)

5.    Val av två justerare, tillika rösträknare

6.    Fråga om stämman är beslutsmässig

7.    Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8.    Fastställande av dagordning

9.    Kyrkorådets verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år

10. Revisorernas berättelse

11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respek­tive underskott i enlighet med balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för kyrkorådet

13. presentation av den av kyrkorådet beslutade budgeten för inne­varande år

14. Fastställande av församlingsavgift för nästkommande år

15. Fastställande av antalet valda ledamöter av kyrkorådet

16. Val av kyrkorådets ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter

17. Val av två revisorer och två suppleanter för dem

18. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter

19. Kyrkorådets propositioner

20. Motioner från medlemmar

21. Stämmans avslutande.

Mandatperioden för valda funktionärer enligt punkterna 16, 17 och 18 ovan ska avse tiden till och med kyrkostämman två år senare. Utan hinder av vad nu sagts äger kyrkostämma eller extra kyrkostämma besluta om entledigande av vald funktionär.

Stämman kan endast fatta beslut på de punkter som angivits på dagordningen.

Motion från medlem

Medlem, som önskar få ett ärende behandlat på stämman, ska lämna in sitt förslag skriftligt till kyrkorådet senast fyra veckor före stämman.

Beslutsmässighet, omröstning och jäv

Beslut på kyrkostämma är giltiga om minst trettio av församlingens medlemmar är närvarande eller företrädda.

Om antalet närvarande röstberättigade medlemmar ej når minimi­gränsen för besluts­mässighet ska en ny kyrkostämma sammankallas tidigast femton dagar därefter. Denna gång kan beslut fattas oberoende av antalet närvarande eller företrädda medlem­mar.

Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning vid stämman sker öppet om inte, såvitt gäller val, sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslags­­röst utom vid val då valet avgörs genom lottdragning.

Medlem som ej uppnått 16 års ålder är inte röstberättigad på kyrkostämma.

Den som är röstberättigad på kyrkostämman får inte delta i handläggningen av ärende som rör honom eller henne själv eller hans eller hennes make/maka, föräldrar, barn eller syskon eller annan honom eller henne på motsvarande sätt närstående person.

Ombud

Medlem som inte är personligen närvarande vid kyrkostämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av medlemmen undertecknad och daterad fullmakt. Ingen kan inneha mer än två fullmakter. Fullmakt kan endast lämnas till röstberättigad namngiven medlem i församlingen.

Brevröstning

Brevröstning är inte tillåten.

Protokoll

Senast två veckor efter kyrkostämma ska protokollet hållas tillgängligt för medlem­marna där församlingen har sitt säte.

Artikel 7: EXTRA KYRKOSTÄMMA

Endast extra kyrkostämma har behörighet att:

1.    ändra församlingens stadgar,

2.    godkänna kyrkorådets beslut om flyttning av församlingens säte,

3.    besluta om församlingens upplösning,

4.    fördela församlingens tillgångar vid dess upplösning enligt de principer som anges i Artikel 17,

5.    fusionera församlingen med annan juridisk person eller sammanslutning med liknande ändamål eller ansluta till sådan sammanslutning med inriktning på arbete bland svenskar i Frankrike eller sådan verksamhet som är förenlig med fransk lag.

Därutöver får extra kyrkostämma besluta i de ärenden som kyrkorådet eller minst trettio röstberättigade medlemmar med angivande av ändamålet så begär.

Kallelse

Extra kyrkostämma ska kallas speciellt för ändamålet av kyrkorådet senast tre veckor före aktuellt datum.

Extra kyrkostämma ska även sammankallas av kyrkorådet om minst trettio medlemmar med angivande av ändamålet så begär.

När kyrkorådet mottagit begäran om extra kyrkostämma ska det inom två veckor kalla till sådan stämma att hållas inom två månader från begäran därom.

Dagordning

Dagordningen för extra kyrkostämma ska, förutom de ärenden som föranlett stämman, uppta punkterna 1 - 8 samt 21 i Artikel 6.

Kallelse, stämmoordförande, beslutsmässighet, röstberättigad och jäv, ombud samt brevröstning

Vad som sägs i Artikel 6 om kallelse, stämmoordförande, beslutsmässighet, röstberätt­ig­ad och jäv, ombud, brevröstning samt protokoll gäller även beträffande extra kyrko­stämma.

Artikel 8: KYRKORÅDET

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet. Därutöver utses minst sex och högst åtta ledamöter på kyrkostämma.

Ordföranden och två övriga ledamöter väljs det ena året och vice ordföranden och resten av ledamöterna nästa år, så att kontinuitet uppnås. Har antalet valda ledamöter fastställts till åtta ska istället tre ledamöter väljas jämte ordföranden. Ledamot kan väljas för sammanlagt högst sex år.

För att vara valbar till kyrkorådet krävs att:

1.    vara döpt i kristen ordning,

2.    för den som är folkbokförd i Sverige – vara medlem i Svenska kyrkan,

3.    vara medlem i församlingen och ha fyllt 18 år vid dagen för val till kyrkorådet,

4.    vara i besittning av alla sina medborgerliga rättigheter enligt fransk lag.

Kyrkorådet ansvarar för verkställande av de beslut som fastställts av kyrkostämman samt sköter församlingens löpande förvaltning och avlägger rapport därom till stäm­man.

Kyrkorådet är beslutsmässigt om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Vid omröstning gäller majoritet bland närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kyrkorådet sammanträder när så erfordras på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst två av dess ledamöter, dock minst tre gånger per halvår,

Röstning med fullmakt är ej tillåten.

Kyrkorådsledamot anses ha avgått ur kyrkorådet när denne

·       utträder ur församlingen, eller

·       skriftligen anmäler till kyrkorådet sin önskan om att avgå under mandatperioden.

Kyrkorådet kan bilda en eller flera sektioner för att organisera och sektionsvis under­lätta arbetet inom församlingen.

Artikel 9: KYRKORÅDETS VERKSAMHET

Kyrkorådet ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Dagordning för kyrkorådets sammanträden fastställs av ordföranden såvida kyrkorådet ej sammanträder på begäran av minst två ledamöter.

Kyrkorådet kan adjungera utomstående sakkunniga för speciella frågor på dagord­ningen samt bilda en eller flera arbetsgrupper för att organisera och underlätta arbetet inom olika delar av sitt verksamhetsområde.

Arvode utbetalas ej till kyrkorådets ledamöter. Endast ersättning för kostnader får utbetalas. För utbetalning av sådan ersättning krävs beslut av kyrkorådet i vilket veder­börande inte själv får delta. Verifikationer ska i förekommande fall lämnas in för gransk­ning av skattmästaren.

Protokoll ska upprättas över kyrkorådets sammanträden. De ska undertecknas av ordför­anden, sekreteraren och den vid varje sammanträde utsedda justerings­personen.

Protokollen ska upprättas enligt löpande numrering samt förvaras där församlingen har sitt säte.

De justerade protokollen ska löpande tillställas församlingens revisorer.

Artikel 10: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Kyrkorådets ordförande har alla befogenheter att representera och förvalta församl­ingen. Ordföranden kan dock inte åsamka församlingen några utgifter som inte ingår i den budget som fastställts av kyrkorådet utan att detta ger sitt samtycke.

Ordföranden ansvarar för verkställande av kyrkorådets beslut samt ansvarar för att församlingens verksamhet fungerar väl.

Ordföranden är behörig att föra församlingens talan inför domstol såsom svarande samt med kyrkorådets bemyndigande även såsom kärande. Ordföranden är vidare behörig att med kyrkorådets bemyndigande överklaga domar och beslut i mål där församlingen är part.

Ordföranden kan endast träffa förlikningsavtal med kyrkorådets medgivande.

För att representera församlingen vid domstol kan ordföranden endast ersättas av en person som innehar ett för ändamålet speciellt mandat utfärdat av kyrkorådet.

Ordföranden ska inom tre månader tillse att prefekturen i det departement där församl­ingen har sitt säte underrättas om alla förändringar som gjorts vad gäller församlingens förvaltning eller ledning. Sådan myndighet ska även underrättas om adressändring för församlingens säte respektive om beslutade ändringar av dessa stadgar.

Vid frånvaro eller sjukdom träder vice ordföranden in som vikarie för ordföranden och ersätter i sådant fall denne i alla dennes funktioner.

Om ordföranden avgår under mandatperioden träder vice ordföranden in i dennes ställe till dess att ny ordförande utsetts vid nästkommande kyrkostämma eller, i före­komm­ande fall, vid extra kyrkostämma.

Artikel 11: KYRKOHERDEN

Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de upp­gifter som anges i Svenska kyrkans kyrkoordning.

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen och ansvarar därmed för, planerar och fördelar det dagliga arbetet i församlingen. Kyrkoherden har gemensamt med kyrko­rådet ansvar för att församlingen fullföljer dess ändamål enligt Artikel 2.

Kyrkoherden är Svenska kyrkans språkrör i alla frågor som rör utövandet av tron och i samtliga ekumeniska frågor rörande församlingen och dess medlemmar.

Kyrkoherden ansvarar dessutom för det materiella handhavandet av korrespondens, register och arkiv tillhörande församlingen samt de kyrkliga insignierna och inventarier­na.

Artikel 12: SEKRETERAREN

Sekreteraren, utsedd av kyrkorådet, för protokoll vid kyrkostämmans och kyrkorådets sammanträden samt utarbetar tillsammans med kyrkoherden korrespondens som rör församlingens verksamhet, med undantag för sådan som rör räkenskaperna. 

Artikel 13: SKATTMÄSTAREN

Skattmästaren, utsedd av kyrkorådet, har det övergripande ansvaret för budgeten och uppföljning av densamma, ansvarar för och handhar församlingens ekonomiska förvalt­­ning, intäkter och kostnader samt övervakar församlingens likviditet. Skatt­mästaren ansvarar för bokföringen och bokför regelbundet alla transaktioner eller anlitar en extern medhjälpare för detta ändamål, samt redovisar bokslut inför kyrko­stämman.

Artikel 14: REVISORERNA

För granskning av kyrkorådets förvaltning och räkenskaper utser kyrkostämman två revisorer och två suppleanter för dem. En revisor och en suppleant väljs det ena året och en revisor och en suppleant nästa år, så att kontinuitet uppnås.

Revisorerna ska fortlöpande granska kyrkorådets arbete och förvaltning och har rätt att ta del av församlingens räkenskaper, protokoll samt de övriga handlingar de önskar se. Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska kyrkorådets förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till kyrkorådet överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före kyrkostämman.

Artikel 15: VALBEREDNINGEN

Valberedningen ska förbereda val av kyrkorådets ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter, av revisorer och revisorssuppleanter samt av valberedningens ordför­ande och övriga ledamöter.

Valberedningen ska bestå av ordförande och tre övriga ledamöter. Vid utseende av dessa ska eftersträvas att regionerna Monaco/Menton, Nice, Cannes och Var blir representerade.

Valberedningens ordförande och en ledamot väljs det ena året och resten av ledamöterna nästa år, så att kontinuitet uppnås. Ordföranden och ledamöterna kan väljas för sammanlagt högst sex år.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då två ledamöter av valberedningen så begär.

Valberedningen ska senast sex veckor före kyrkostämma informera medlemmarna vilka funktionärer som står i tur att avgå.

Valberedningen ska senast tre veckor före kyrkostämma till kyrkorådet överlämna sitt förslag till funktionärer.

Artikel 16: FÖRFOGANDE

Beslut som fattas av kyrkorådet om sådant förvärv, byte eller avyttring av fastigheter som krävs för att förverkliga församlingens mål, om pantsättning av nämnda fastigheter samt avyttring av egendom som ingår i församlingens tillgångar måste godkännas av kyrkostämma.

Kyrkostämman kan dock uppdra åt kyrkorådet att under viss tid, dock högst åtta måna­der, fatta beslut om förvärv av fastighet som krävs för att förverkliga församlingens mål på vissa av stämman detaljerat angivna villkor rörande storlek, läge, kravspecifika­tioner, pris och betalningsvillkor.

Artikel 17: UPPLÖSNING

Extra kyrkostämma för beslut om församlingens upplösning ska sammankallas endast för detta syfte, enligt de villkor som föreskrivs Artikel 7, men mer än hälften av församl­ingens medlemmar ska vara närvarande eller företrädda.

Upplösning beslutas med minst två tredjedelars majoritet av närvarande eller före­trädda medlemmar.

Vid beslut om upplösning utser den extra kyrkostämman en eller flera förvaltare för avveckling av församlingens tillgångar.

Vid avvecklingen ska hänsyn tagas till särskild egendom som erhållits med gåvo- eller testamentsvillkor ställda av givaren eller testator så att villkoren inte åsidosättes. Nettobehållningen ska, sedan villkor förenade med särskild egendom respekterats, till­delas en eller flera liknande organisationer, i första hand Svenska kyrkans verksamhet i Frankrike, eller sådan verksamhet som är förenlig med fransk lag.

Artikel 18: FORMALITETER

På församlingens vägnar ansvarar kyrkorådets ordförande för fullgörande av de form­al­iteter som föreskrivs i fransk lag.

Kyrkorådet kan till valfri person lämna särskild fullmakt för fullgörande av de formal­iteter i form av registrering och offentliggörande som föreskrivs i fransk lag.

Endast den franska versionen av föreliggande stadgar äger giltighet under fransk lag.

________________________________________________________________________