Stadgar

Stadgar för L'EGLISE SUEDOISE SUR LA COTE D’AZUR

- fastställda på extra kyrkostämma den 15 november 2015

- att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016

Artikel 1: NAMN  

Föreningens namn är: L’Eglise Suédoise sur la Côte d’Azur    

Artikel 2: ÄNDAMÅL  

Föreningen (nedan kallad församlingen) har som syfte:

 • Att offentligt utöva den Evangelisk Lutherska tron i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.
 • Att ha ansvar för den kyrkliga verksamheten genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
 • Att bedriva sin verksamhet i konformitet med Svenska kyrkan i utlandet och under tillsyn av biskop och domkapitel i Visby stift.
 • Att förse församlingen med medel för denna verksamhet.  

Strikt inom ramen för ovanstående aktiviteter äger församlingen vidtaga alla civilrätts­liga åtgärder, beträffande såväl lös- som fast egendom, vilka kan främja dess utveck­ling.    

Artikel 3: SÄTE OCH VERKSAMHETSOMRÅDE  

Församlingen har sitt säte i Cagnes sur Mer inom regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Sätet kan flyttas till annan plats inom verksamhetsområdet genom beslut av kyrko­rådet. Detta beslut måste godkännas av en extra kyrkostämma. Beslutet ska anmä­las till berörd underprefektur/prefektur (Artikel 19).  

Verksamhetsområdet omfattar Södra Frankrike och furstendömet Monaco.    

Artikel 4: VARAKTIGHET – VERKSAMHETSÅR  

Församlingens varaktighet är obegränsad. Verksamhetsåret ska vara kalenderåret.

Artikel 5: MEDLEMSKAP  

Endast fysiska personer kan vara medlemmar i församlingen.  

Skriftlig ansökan om inträde i församlingen görs på församlingsexpeditionen.

Beviljat medlemskap gäller från och med inbetalning av fastställd församlingsavgift för åter­stoden av inträdesåret. Därefter gäller medlemskapet så länge beslutade försam­lingsavgifter erläggs senast den 31 januari.  

Barn under 18 år till föräldrar som är medlemmar, eller ansöker om medlemskap, kan på ansökan av föräldrarna bli medlemmar i församlingen. Barn som fyllt 15 år ska själv ha samtyckt till medlemskapet.  

Medlem är även den som tidigare beviljats livstids medlemskap.

Artikel 6: ORDINARIE KYRKOSTÄMMA  

Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ. Förvaltning och verk­ställande av dess beslut ankommer på kyrkorådet. (Artikel 8)  

Ordinarie kyrkostämma samlas två gånger per år, i mars eller april och november månad.

Information om tidpunkt för ordinarie kyrkostämma ska meddelas medlemmarna genom e‑post, eller per brev till dem som inte anmält e‑postadress, av kyrkorådet minst två månader i förväg. Sista datum för inlämnande av motion ska framgå av denna information.

Tidpunkten för nästkommande ordinarie kyrkostämma ska även anslås på försam­lingens expedition och meddelas på församlingens hemsida.  

Kallelse  

Kallelse till ordinarie kyrkostämma utsänds av kyrkorådet minst trettio dagar före stämman.

Kallelsen ska innehålla datum, klockslag och plats för stämman. Till kallel­sen ska bifogas förslag till dagordning samt de handlingar som erfordras för att stämman på saklig grund ska kunna fatta beslut, såsom kyrkorådets propositioner respektive motioner från enskilda församlingsmedlemmar inklusive kyrkorådets yttrande över dessa.   Kallelsen sänds med e‑post eller som brev till dem som inte anmält e‑postadress. Kallelsen med bilagor och erforderliga dokument ska dessutom finnas tillgängliga för medlemmarna på församlingsexpeditionen minst trettio dagar före stämman.  

Dagordning och stämmo-ordförande  

Varje kyrkostämma väljer sin ordförande, med majoritetsbeslut av närvarande och representerade medlemmar. Ledamot av kyrkorådet kan inte väljas.

Dagordningen ska innehålla följande punkter:  

1. Stämmans öppnande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av ordförande vid stämman

4. Val av protokollförare vid stämman (endast om kyrkorådets sekreterare inte är närvarande)

5.Val av två justerare, tillika rösträknare

6. Fråga om stämman är beslutsmässig

7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fastställande av den av kyrkorådet föreslagna dagordningen

9. Kyrkorådets berättelse samt bokslut avseende föregående års verksamhet (mars/april)

10. Revisorernas berättelse (mars/april)

11. Beslut om ansvarsfrihet för kyrkorådet (mars/april)

12. Fastställande av församlingsavgift för nästkommande kalenderår (november)

13. Godkännande av budget för påföljande kalenderår (november)

14. Fastställande av antalet valda ledamöter av kyrkorådet (november)

15. Val av kyrkorådets ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter för två kalenderår (november)

16.  I förekommande fall, fyllnadsval, av befattningshavare som avgått i förtid för en tid motsvarande ifrågavarande befattningshavares återstående mandatperiod

17. Val av två revisorer och två suppleanter till dem för en tid av två kalenderår (november)

18. Val av valberedning, bestående av ordförande och tre övriga ledamöter, före­trädesvis en från envar av regionerna Monaco/Menton, Nice, Cannes och Var för en tid av två kalenderår (november)

19. Motioner från medlemmar

20. Kyrkorådets propositioner

21. Datum för nästa ordinarie kyrkostämma

22. Stämmans avslutande.

Stämman kan endast fatta beslut på de punkter som angivits på dagordningen  

Motion från medlem:  

Medlem, som önskar få ett ärende behandlat på stämman, ska lämna in sitt förslag skriftligt till kyrkorådet senast fyrtiofem dagar före stämman.  

Beslutsmässighet, röstlängd och jäv:  

Beslut på ordinarie kyrkostämma är giltiga om mer än fyrtio av församlingens med­lemmar är närvarande eller företrädda.  

Före stämmans början upprättas en röstlängd där varje närvarande medlem signerar för sig själv samt för den person, som givit honom/henne fullmakt att rösta.

Om antalet närvarande röstberättigade medlemmar ej når minimigränsen för beslutsmässighet ska en ny ordinarie kyrkostämma sammankallas tidigast femton dagar därefter. Denna gång kan beslut fattas oberoende av antalet närvarande medlemmar.  

Beslut fattas med majoritet.

Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.

Röstning vid stämman sker med handuppräckning om inte sluten omröstning begärs.

Medlem som ej uppnått 16 års ålder är inte röstberättigad på kyrkostämma.

Beslut är bindande för alla medlemmar i församlingen.

Den som är röstberättigad på kyrkostämman får inte delta i handläggningen av ärende som rör honom eller henne själv eller hans eller hennes make/maka, föräld­rar, barn eller syskon eller annan honom eller henne på motsvarande sätt närstående person.  

Röstning med fullmakt:  

Röstning med fullmakt är tillåten, men ingen kan inneha mer än en fullmakt. Fullmakt kan endast lämnas till röstberättigad medlem i församlingen.  

Blankofullmakter fördelas först mellan kyrkorådets ledamöter inom gränsen för det antal röster som en och samma person kan företräda.

Därefter fördelas de mellan övriga församlingsmedlemmar. Den som lämnar blankofullmakt godkänner kyrkorådets förslag.  

Brevröstning  Brevröstning är inte tillåten.    

Artikel 7: EXTRA KYRKOSTÄMMA

Endast extra kyrkostämma har behörighet att:  

 • ändra församlingens stadgar
 • godkänna kyrkorådets beslut om flyttning av församlingens säte, ·         besluta om församlingens upplösning
 • fördela församlingens tillgångar vid dess upplösning enligt de principer som anges i Artikel 18,
 • fusionera församlingen med annan juridisk person eller sammanslutning med lik­nande ändamål eller ansluta till sådan sammanslutning med inriktning på arbete bland svenskar i Frankrike eller sådan verksamhet som är förenlig med fransk lag.

Därutöver får extra kyrkostämma besluta i de ärenden som kyrkorådet eller mer än fyrtio röstberättigade medlemmar med angivande av ändamålet så begär.  

Kallelse:

Extra kyrkostämma ska kallas speciellt för ändamålet av kyrkorådet senast trettio dagar före aktuellt datum.

Extra kyrkostämma ska även sammankallas av kyrkorådet om mer än fyrtio med­lemmar med angivande av ändamålet så begär.

När kyrkorådet mottagit begäran om extra kyrkostämma ska det inom femton dagar kalla till sådan stämma att hållas inom två månader från begäran därom.  

Dagordning:  

Dagordningen för extra kyrkostämma ska, förutom de ärenden som föranlett stäm­man, uppta punkterna 1 - 8 samt 22 i Artikel 6.  

Stadgeändring:  

Ändring av församlingens stadgar kan endast föreslås av kyrkorådet.

Kallelse, stämmoordförande, beslutsmässighet, rösträtt och jäv, röstning med full­makt samt brevröstning:  

Vad som sägs i Artikel 6 om kallelse, stämmoordförande, beslutsmässighet, rösträtt och jäv, röstning med fullmakt samt brevröstning gäller även beträffande extra kyrko­stämma.    

Artikel 8: KYRKORÅDET  

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet.

Därut­över utses minst sex och högst åtta ledamöter på ordinarie kyrkostämma för en man­datperiod av två kalenderår.  

Ordföranden och två övriga ledamöter väljs det ena året och vice ordföranden och resten av ledamöterna nästa år, så att kontinuitet uppnås.

Har antalet valda leda­möter fastställts till åtta ska istället tre ledamöter väljas jämte ordföranden.

Ledamot kan väljas för sammanlagt högst sex år i följd.  

För att vara valbar till kyrkorådet krävs att:  

 • vara döpt i kristen ordning,
 • vara medlem i Svenska kyrkan,
 • vara medlem i församlingen och ha fyllt 18 år vid dagen för val till kyrkorådet,  
 • vara i besittning av alla sina medborgerliga rättigheter enligt fransk lag.  

Kyrkorådet ansvarar för verkställande av de beslut och de riktlinjer som fastställts av kyrkostämman. De sköter församlingens löpande förvaltning och avlägger rapport därom till stämman.  

Kyrkorådet har alla de befogenheter som enligt stadgarna inte förbehålls kyrkostäm­man för att leda, styra och förvalta församlingen.

Kyrkorådet är beslutsmässigt om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Vid omröstning gäller majoritet bland närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Kyrkorådet sammanträder när så erfordras på kallelse av ordföranden eller på begä­ran av minst två av dess ledamöter, dock minst två gånger per halvår,  

Röstning med fullmakt är ej tillåten.

Omröstning per capsulam får förekomma.

Kyrkorådsledamot anses ha avgått ur kyrkorådet om denne

 • utträder ur församlingen
 • skriftligen anmäler till kyrkorådet sin önskan om att avgå under mandatperioden.

Utträdet anses äga rum i och med att protokollet från mötet där begäran om utträdet tagits upp, har justerats.

När ledamot avgår i förtid får kyrkorådet, efter samråd med valberedningen, utse ersättare som underställs följande ordinarie kyrkostämma för beslut.

Ersättaren övertar företrädarens mandattid. Entledigande av ledamot i kyrkorådet kan ske endast på skäl som vilar på saklig grund. Beslut om entledigande kan endast fattas av kyrkostämma.

Kyrkorådet kan bilda en eller flera sektioner för att organisera och sektionsvis under­lätta arbetet inom församlingen.    

Artikel 9: KYRKORÅDETS VERKSAMHET  

Kyrkorådet ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Dagordning för kyrkorådets sammanträden fastställs av ordföranden såvida kyrko­rådet ej sammanträder på begäran av minst två ledamöter.  

Kyrkorådet kan adjungera utomstående sakkunniga för speciella frågor på dagord­ningen samt bilda en eller flera arbetsgrupper för att organisera och underlätta arbe­tet inom olika delar av sitt verksamhetsområde.  

Arvode utbetalas ej till kyrkorådets ledamöter. Endast ersättning för kostnader får utbetalas. För utbetalning av sådan ersättning krävs beslut av kyrkorådet i vilket vederbörande inte själv får delta. Verifikationer ska i förekommande fall lämnas in för granskning av skattmästaren.

Protokoll upprättas över sammanträdena. De ska undertecknas av ordföranden, sekreteraren och den vid varje sammanträde utsedda justeringspersonen.

Protokollen ska upprättas enligt löpande numrering utan blanka utrymmen eller överstrykningar samt förvaras där församlingen har sitt säte.  

De justerade protokollen tillställes församlingens revisorer.    

Artikel 10: EKONOMISK FÖRVALTNING – REDOVISNING

Församlingens intäkter och tillgångar kan vara av alla de slag som inte är förbjudna enligt fransk lag.  

De årliga boksluten ska innehålla resultat- och balansräkning med bilagor.

Bokföringen ska indelas i resultatenheter i enlighet med fransk god bokföringssed.    

Artikel 11: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Kyrkorådets ordförande har alla befogenheter att representera och förvalta försam­lingen.

Ordföranden kan dock inte åsamka församlingen några utgifter som inte ingår i den budget som godkänts av kyrkostämman utan att denna ger sitt samtycke.

Ordföranden ansvarar för verkställande av kyrkorådets beslut samt ansvarar för att församlingens verksamhet fungerar väl.

Ordföranden är behörig att föra församlingens talan inför domstol såsom svarande samt med kyrkorådets bemyndigande även såsom kärande. Ordföranden är vidare behörig att med kyrkorådets bemyndigande överklaga domar och beslut i mål där församlingen är part.

Ordföranden kan endast träffa förlikningsavtal med kyrkorådets tillstånd.  

Ordföranden låter öppna och sköter i församlingens namn alla inlånings- och check­konton i banker eller kreditinstitut. Ordföranden utställer, undertecknar, godkänner, endosserar och kvitterar alla checkar och överföringsorder för transaktioner på kontona.  

Ordföranden kan delegera ovanstående befogenheter till annan ledamot av kyrko­rådet.

För att representera församlingen vid domstol kan ordföranden emellertid endast ersättas av en person som innehar ett för ändamålet speciellt mandat utfärdat av kyrkorådet.  

Vid frånvaro eller sjukdom träder vice ordföranden in som vikarie för ordföranden och ersätter i sådant fall denne i alla dennes funktioner.  

Om ordföranden avgår under mandatperioden träder vice ordföranden in i dennes ställe till dess att ny ordförande utsetts vid nästkommande ordinarie stämma.

Artikel 12: KYRKOHERDEN  

Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de upp­gifter som anges i Svenska kyrkans kyrkoordning.  

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen och ansvarar därmed för, planerar och fördelar det dagliga arbetet i församlingen.

Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att församlingen fullföljer dess ändamål enligt Artikel 2.

Kyrkoherden är Svenska kyrkans språkrör i alla frågor som rör utövandet av tron och i samtliga ekumeniska frågor rörande församlingen och dess medlemmar.  

Kyrkoherden ansvarar dessutom för det materiella handhavandet av korrespondens, register och arkiv tillhörande församlingen.

Artikel 13: SEKRETERAREN

Sekreteraren, utsedd av kyrkorådet, för protokoll vid kyrkostämmans och kyrkorådets sammanträden samt utarbetar tillsammans med kyrkoherden korrespondens som rör församlingens verksamhet, med undantag för sådan som rör räkenskaperna.

Sekre­teraren för ett särskilt register enligt vad som föreskrivs i artikel 5 i lagen av den 1 juli 1901 för ”Associations” samt artiklarna 6 och 31 i dekretet av den 16 augusti 1901.

Sekreteraren ansvarar för fullgörandet av de formaliteter som föreskrivs i sagda artiklar.

Artikel 14: SKATTMÄSTAREN  

Skattmästaren, utsedd av kyrkorådet, har det övergripande ansvaret för budgeten och uppföljning av densamma, ansvarar för och handhar församlingens ekonomiska förvaltning, intäkter och kostnader samt övervakar församlingens likviditet.

Skatt­mästaren ansvarar för bokföringen och bokför regelbundet alla transaktioner eller anlitar en extern medhjälpare för detta ändamål, samt redovisar bokslut inför kyrko­stämman.

Artikel 15: REVISORER

För granskning av kyrkorådets förvaltning och räkenskaper utser ordinarie kyrko­stämma två revisorer och två suppleanter för dessa.De väljs för två kalenderår och kan omväljas. En revisor och en suppleant väljs det ena året och en revisor och en suppleant nästa år, så att kontinuitet uppnås.

Revisorerna ska fortlöpande granska kyrkorådets arbete och förvaltning och har rätt att ta del av församlingens räkenskaper, protokoll samt de övriga handlingar de önskar se.

Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska kyrkorådets förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till kyrkorådet överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före kyrkostämman.

Artikel 16: VALBEREDNING

Valberedningen ska förbereda val av kyrkorådets ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt av revisorer och revisorsuppleanter samt ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.  

Valberedningen ska bestå av ordförande och tre övriga ledamöter. Vid utseende av dessa ska eftersträvas att regionerna Monaco/Menton, Nice, Cannes och Var blir representerade.  

Valberedningens ordförande och en ledamot väljs det ena året och resten av leda­möterna nästa år, så att kontinuitet uppnås. Ordföranden och ledamöterna kan väljas för sammanlagt högst sex år i följd.  

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då två ledamöter av valberedningen så begär.  

Valberedningen ska senast den 1 oktober varje år informera medlemmarna vilka funktionärer som står i tur att avgå.  

Valberedningen ska senast tre veckor före kyrkostämman i november till kyrkorådet överlämna sitt förslag till funktionärer.

Artikel 17: FÖRFOGANDE

Beslut som fattas av kyrkorådet om sådant förvärv, byte eller avyttring av fastigheter som krävs för att förverkliga församlingens mål, om pantsättning av nämnda fastig­heter samt avyttring av egendom som ingår i församlingens tillgångar måste godkän­nas av kyrkostämma.  

Kyrkostämman kan dock uppdra åt kyrkorådet att under viss tid, dock högst åtta månader, fatta beslut om förvärv av fastighet som krävs för att förverkliga församling­ens mål på vissa av stämman detaljerat angivna villkor rörande storlek, läge, krav­specifikationer, pris och betalningsvillkor.  

Beslut som fattas av kyrkorådet om mottagande av gåvor och legat är endast giltiga, om myndigheterna gett sitt tillstånd därtill.    

Artikel 18: UPPLÖSNING

Extra kyrkostämma för beslut om församlingens upplösning ska sammankallas endast för detta syfte, enligt de villkor som föreskrivs Artikel 7, men mer än hälften av församlingens medlemmar ska vara närvarande eller företrädda.  

Upplösning beslutas med minst två tredjedelars majoritet av närvarande eller före­trädda medlemmar.  

Vid beslut om upplösning utser den extra kyrkostämman en eller flera förvaltare för avveckling av församlingens tillgångar.  

Vid avvecklingen ska hänsyn tagas till särskild egendom som erhållits med gåvo- eller testamentsvillkor ställda av givaren eller testator så att villkoren inte åsidosättes.

Nettobehållningen ska, sedan villkor förenade med särskild egendom respekterats, tilldelas en eller flera liknande organisationer, i första hand Svenska kyrkans verk­samhet i Frankrike, eller sådan verksamhet som är förenlig med fransk lag.    

Artikel 19: TILLSYN  

Kyrkorådets ordförande ska inom tre månader underrätta prefekturen i det departe­ment eller underprefekturen i det arrondissement där församlingen har sitt säte om alla förändringar som gjorts vad gäller församlingens förvaltning eller ledning. Sådan myndighet ska även underrättas om adressändring för församlingens säte.

Församlingens register och årsberättelse med resultat‑ och balansräkning ska på begäran av inrikesministern eller prefekten tillställas dessa eller deras representanter eller annan av dem befullmäktigad tjänsteman.  

Inrikesministern och prefekten har rätt att låta sina representanter avlägga besök i lokaler där församlingens verksamhet bedrivs och erhålla en redogörelse för verk­samheten.    

Artikel 20: FORMALITETER

På församlingens vägnar ansvarar kyrkorådets ordförande för fullgörande av de formaliteter som föreskrivs i lag.  

Kyrkorådet kan till valfri person lämna särskild fullmakt för fullgörande av de formali­teter i form av registrering och offentliggörande som föreskrivs i lagen.

Endast den franska versionen av föreliggande stadgar äger giltighet under fransk lag.