Meny

Kära församlingsmedlemmar

9 juni 2020

Kära församlingsmedlemmar

Karantänen lyftes den 11 maj och kyrkorådet har hunnit med två möten därefter, det sista den 2 juni innan rådsdeltagarna skingras för sommaren. Karantänen har haft det goda med sig att vi lärt oss att vi kan ha möten på webben och per telefon. Om någonting händer under sommaren  så finns det god beredskap.
Vi är ändå lyckliga över att den stränga karantänen nu övergått i ett stadium där vi kan ha gudstjänster, förutsatt att vi sköter den sociala distanseringen korrekt. 
Det var mycket roligt att delta i förra söndagens gudstjänst som var första söndagen på 10 veckor med en gudstjänst irl, in real life.

Vi har utlovat regelbundna uppföljningar av vad som görs i kyrkorådet och hur samarbetet mer konkret är i vårt fina hus. Här följer några viktiga punkter.

Kyrkorådet har beslutat att den senarelagda kyrkostämman kommer att äga rum den 27 september kl. 13.30 förutsatt att man då får samlas mer än 10 personer. Bra om alla redan nu noterar detta. Kallelsen till kyrkostämman kommer att skickas ut i mitten av augusti. Samma dag, 27 september, kommer vi att ha en avtackning av vår nuvarande kyrkoherde Richard Aspegrén. Vår nye kyrkoherde Hans Rhodin kommer att hälsas välkommen den 20 september. Två viktiga datum.

Kyrkorådet och Rivieraklubbens styrelse har utökat antalet arbetsgrupper med en ”funktionsgrupp” som har i uppdrag att ge förslag på tjänster som församlingen ska kunna köpa av RK. Det kan vara allt ifrån vaktmästarfunktion till husmorstjänster och flera saker däremellan. I denna grupp ingår från församlingens sida Richard Aspegrén och Hans Dirtoft, från klubbens sida Kerstin Snellen samt Jan Edvardsson som är RKs nye skattmästare. Man kan konstatera att med de i det närmaste obefintliga resurser som står till församlingens förfogande så bör det finnas möjligheter att utnyttja det faktum att klubben har en hel del resurser och att det kan finnas stordriftsfördelar i att samordna mycket av det som sker i huset. Det här kan innebära att behovet av volontärer blir begränsat vilket leder till mer utrymme i huset då två små ettor högst upp i huset nu reserverats för volontärer.

Därutöver har vi redan tillsatt, som vi tidigare berättat, en ägargrupp och en fastighetsgrupp. Ägargruppen kommer att titta på frågor kring hur vi rent administrativt kan få till stånd en situation som ger Rivieraklubben en trygghet i att man aldrig kan sägas upp och som samtidigt innebär att RK tar fullt ansvar för fastigheten tillsammans med oss i församlingen. Ägargruppen består av två ordföranden plus ytterligare två person, för församlingen Palle Juel och för klubben Therese Rehnwall, alltså två jurister. Här kommer att behövas rådfrågning av franska jurister och revisorer.

Vi har fått ett fåtal reaktioner på utredningen kring ägarfrågor vad avser fastigheten, med kommentarer att en ägarförändring är helt otänkbar, kommer inte att fungera juridiskt med mera och det är synpunkter som vi naturligtvis tar på stort allvar. Vi tror emellertid att för framtiden är det viktigt att få detta belyst på ett riktigt och konkret sätt så att frågan kan hanteras från ett strikt sakligt perspektiv och inte ur ett känslomässigt perspektiv. Den viktigaste frågan är inte den tekniska lösningen utan att Rivieraklubben för all framtid ska känna trygghet i att vi är tillsammans i den fastighet vi har och som alla är stolta över. Går inte det med någon form av formellt ägande så går det att ordna med avtal. Vi ska inte göra våld på juridiken, det är vi överens om.

Det kanske är lättare att förstå vad fastighetsgruppen sysslar med, det är de konkreta frågor som finns kring behov av upprustning av VVS, el och kanske takbeläggning mm samt om man på något sätt kan få mer yta i eller kring huset. Gruppen består även här av de två ordföranden samt respektive organisations fastighetsansvarige, Christer Svensson och Göran Fredriksson.

För samordning har en styrgrupp formerats med Gunilla Forsmark Karlsson, Katja Elväng, Palle Juel samt Göran Fredriksson. Gruppen ska inte ha någon formell beslutsrätt, alla beslut ska tas i respektive kyrkoråd/styrelse utan mer ha en stöttande funktion. Just nu är vi inne i förstudieskedet och det kommer att dra en del konsultkostnader, dessa kommer att delas 50/50 mellan våra organisationer.

Vi har ett preliminärt resultat fram till 31 maj för församlingen och det är naturligtvis ingen rolig läsning. Dock kan vi konstatera att de förlorade kollekter som blivit med 10 veckors uppehåll i gudstjänstlivet har uppvägts av flera frikostiga donationer från medlemmar som gärna velat stärka verksamheten när det behövts som bäst. Vi tackar så mycket för detta!

De välsignelseförrättningar som vi haft i budgeten kommer till största delen inte att ske vilket är ett stort tapp för oss i jämförelse med tidigare år. Vi måste ha en riktigt bra julbasar i höst, låt oss hoppas på det.

Nu har ett antal frågor identifierats som nödvändiga att gå vidare med hjälp av konsulter och det vi vet är att det kommer att kosta pengar. Om vi ska hålla vår fastighet i gott skick så är det kostnadsdrivande framför allt som vi länge haft en ekonomi som inte tillåtit några större insatser. Till hösten måste detta bli en prioriterad fråga och ytterligare ett projekt behöver se dagens ljus, ”Samla pengar till VI”. En bra tidpunkt att starta en kraftsamling genom både församlingen och klubben är den 17 oktober då vi gemensamt planerar en ny Villa Ingeborg-dag. Mer om detta senare men reservera gärna dagen, den kommer att bli rolig kan vi lova.

Under hösten 2019 genomförde församlingen med hjälp av Pelle Almqvist ett seminarium kring församlingens verksamhet i form av en sk SWOT-analys, det vill säga vad är våra styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Resultatet av analysen delades endast med de ca 35 personer som deltog i övningen och vi känner att det är värdefullt om alla som önskar har möjlighet att ta del av detta. Det bifogas här till vårt brev. 

Dessutom har kyrkorådet beslutat att om möjligt ha en uppföljning av seminariet under hösten, datum kommer senare. Vi tror det stärker förtroendet för våra aktiviteter om så många som möjligt kan delta i de diskussioner som vi känner är nödvändiga för att förflytta vår församling in i en verklighet som ska präglas av positiv anda och samarbete inom fastigheten Villa Ingeborg.

Samarbetet i Villa Ingeborg har som alla förstår legat i det närmaste nere då Rivieraklubben inte haft några aktiviteter i huset under karantänen, däremot har ju kyrkoherde och kantor arbetat på så gott man kunnat med inspelningar av gudstjänster och en hel del diakonala uppdrag. Kyrkorådet och RKs styrelse har dock haft många löpande kontakter med planering av de utredningar som vi redan beskrivit och som i långsam takt ändå förflyttar sig framåt, detta samarbete och den planering som löpande sker av våra gemensamma aktiviteter sker i mycket förtroendefull anda och med gott humör. 

Vi sätter punkt här och önskar alla våra församlingsbor en riktigt skön sommar och hoppas att ni alla är rädda om er var än ni är.

Cagnes-sur-Mer den 9 juni 2020

Kyrkorådet
genom 
Katja Elväng, ordförande

Sammanfattning av gruppövning den 20.10.2019


Kort, kort och ej fullständig sammanfattning

 • Man kan konstatera att det finns ett entydigt intresse av att sambo och samverka med RivieraKlubben,
 • Man ser dock också en risk. Det finns fördomar från båda håll!
 • Det finns en stor oro för ekonomin och att Församlingen kan förlora sin status som trossamfund.
 • Kyrkorådet har mycket att ta till sig.
 • Fler gemensamma aktiviteter och att utnyttja gemensamma kompetenser borde vara en fruktbar väg.

Glädjande är det stora engagemanget i Församlingen och vilja att hjälpa till. Det är viktigt att rangordna och prioritera aktiviteterna. Allt går inte att genomföra på en gång. Det behövs visst tålamod men det måste hända något nu, annars slår Grupparbetet tillbaka!


Vad som fordras är att starta en ny gemensam berättelse!

Man måste kunna sin historia

                  Man måste leva i nuet

                                    Man måste planera för framtiden 


Läs gärna det som skrivits allra sist i rapporten. Fördomar hindrar förståelse och samarbete och de är svåra att komma till rätta med!

 

Starka Sidor

 • Vi äger fastigheten Villa Ingeborg med kapellet, terrass, trädgård och parkeringsplatser (Handikappanpassat)
 • Präst och kantor
 • Katastrofhjälp
 • Kyrkan finns här nere som sammanhållande kultur-enhet att samlas kring (Kulturbärare). Hem i utlandet.
 • Svenska traditioner
 • Vi månar och värnar om alla svenskars på Rivieran själsliga välbefinnande
 • Bra relationer med Borgmästaren, Maireriet och med katolska kyrkan och i viss mån samhället (gäller att hålla grannarna nöjda)
 • Församlingen och RK samarbete
 • Gudstjänstbesökarnas antal ökar
 • Gemensamhet efter gudstjänsten
 • Det är en låg tröskel till Församlingen – alla är välkomna
 • Informell bas för nykomlingar. Stort engagemang
 • Medlemmarna- även om de inte går på gudstjänsterna
 • Berikande medlemmar
 • Kristna värderingar
 • Vi är en del av utlandskyrkan. Utlandskyrkan binder ihop utlandssvenskar
 • Rimlig medlemsavgift
 • Villa Ingeborg beläget en mil från en stor internationell flygplats (Frankrikes andra)
 • Nice spårvagn kommer att utsträckas till Cagnes sur Mer (Place de Gaulle)

Svaga Sidor

 • Bristande styrning och klara besked från Kyrkorådet
 • Bristande arbetsledning, beslutsfattande och information från ledningen
 • Oklarheter i roller och ansvar
 • För korta avtalsperioder. Brist på kontinuitet
 • Bristande kontroll och uppföljning av ekonomin
 • Dålig ekonomi
 • Inga fonder
 • Få medlemmar. Tidigare målsättning var 1 000 medlemmar
 • Underhåll av fastigheten (underhållsfond)
 • Bristande kontinuitet i verksamheten Kyrkorådet och de anställda
 • Splittring Församlingen - RK
 • Bristande transparens
 • Vi räcker inte till. Personalbrist. Resursbrist
 • ”Jourhavande”
 • Stort ansvarsområde (från Italien till Marseille, Spanien)
 • Inget kansli
 • Avsaknad av ett gemensamt programråd
 • Ingen tuppfäktning
 • Bristande engagemang ibland församlingsmedlemmarna
 • Bristande information, uppåt, nedåt och utåt
 • Kyrkan osynlig
 • Dålig och icke uppdaterad hemsida
 • Tung rutin för medlemsutskick
 • Olika villkor för klubbens och församlingens förutsättningar och dålig förståelse härför
 • Begränsat utrymme
 • Avsaknad av ”stilla rum” där man kan samlas utan att vara störd av andra aktiviteter
 • Problem med att nå ut med information från kyrkan
 • Hjälpande hand, Diakoni. Diakoni på paus
 • Vi når inte ut till de som behöver hjälp

Möjligheter 

 • Ny väg in i framtiden. Börja en ny berättelse tillsammans med RK. Släpp det gamla!
 • Vi vill leva tillsammans
 • Genom gott samarbete med klubben hålla fastigheten i gott skick
 • Stora möjligheter att göra trevliga arrangemang i ”vår anda”
 • Vi har SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) bakom oss
 • Möjligheter att göra sex stora inkomstbringande aktiviteter per år
 • Att genom samarbete med klubben dra nytta av varandras kompetenser
 • Charmoffensiv
 • Dra nytta av RivieraNytt
 • De som arbetar i huset kommer mycket väl överens och har inga samarbetsproblem
 • Gemensamma arbetsmöten
 • Vi har fina förutsättningar att bedriva kyrklig verksamhet
 • Att ytterligare integrera oss i det franska samhället (idag: Lucia, basarer,  1 maj körsång Midsommar etc).
 • Nationaldagen 6 juni, Advent kunde ytterligare vara möjligheter till integrering
 • Vi har möjlighet att bedriva flera egna aktiviteter, likt serien om fred
 • Möjlighet till bra musikarrangemang gärna i samarbete
 • Möjlighet att bli fler medlemmar. Klubben god rekryteringsbas. Strategi medlemsrekrytering
 • Analysera de svaga sidorna och göra korrektioner
 • Att få ytterligare sponsorer IKEA Nice
 • Att förbättra rutinen för medlemsutskick
 • Deltaga i Kommunens Immeubles en Fête (Grannarnas Fest) och ordna ett långbord med svenska specialiteter och bjuda in grannarna. Traditionen är att varje besökare bidrager med något sött eller salt och något att dricka. Folkdräkter. Underlättar grannrelationen!
 • Skapa Vi – Vi känsla
 • ATT VI KAN BLI BÄTTRE

Hot (faror, hinder)

 • Inställningen till kyrkan från flera av klubbens medlemmar. Revir
 • Fördomar från båda håll
 • Kyrkorådet drar iväg i egen riktning som inte stämmer överens med medlemmarnas önskemål
 • Att församlingen krymper ihop och till slut blir för liten. ”Den kyrkliga verksamheten generellt” har i mångas ögon ett ”dåligt rykte”
 • Église Suédoise har fått ett dåligt rykte (som går att ändra). Detta gör det lätt för felaktiga rykten och desinformation att sprida sig
 • Att SKUT drar in bidragen. SKUT’s ekonomi är dålig och de måste dra ned på kostnaderna
 • Ekonomin
 • Av att vi inte klarar av att backa och rycka upp oss och skaffa ett bra samarbetsklimat med klubben.
 • Splittring. ENADE VI STÅ SÖNDRADE VI FALLA!
 • Rivieraklubben som både är en tillgång och ett hot
 • Att vi inte klarar av att lösa upp denna låsta situation med klubben
 • Att vi inte klarar att bibehålla statusen som trossamfundpå grund av klubbens alla arrangemang i Villa Ingeborg.
 • Att grannarna tröttnar och klagar på alla aktiviteter, som inte är kyrkliga
 • IKEA i Nice kommer att förändra basarernas utbud


Att förändra ”Attityder och Fördomar” är inte lätt och frågan är om ett halvdagsseminarium i detta ämne skulle kunna föra Församlingen och RivieraKlubben närmare varandra? Med ett referat och en uppföljning i RivieraNytt så finns det kanske en möjlighet att få ut budskapet till en mångfald istället för att det stannar hos ett fåtal.

 

Synpunkter och rättelser till denna rapport mottages med glädje till almqvist@orange.fr

27.10.2019