Gravskick

Gravskick i Södra Sandby församling

Med gravskick menas det sätt på vilken den avlidne gravsätts i olika typer av gravar.

Gravfrid råder i 25 år. Därefter får man om möjligt gravsätta på samma plats igen, men stoft eller aska flyttas då inte på. Kistor och urnor ska numera vara förgängliga.

Traditionella kist- och urngravar

De typiskt skånska kristna kist- och urngravarna är ofta stora, buxbomsomgärdade gravar med singeltäckt mark (singel=stenkross) och som ofta har en rabatt och en gravsten. Boxbomshäckarna och singeln kom i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet. Innan dess var gravarna endast täckta av jord eller långgräs. Ibland utnyttjade man till och med gräset och t.ex. får kunde beta bland gravarna.

Urngravar

Urngravar är små gravar enbart gjorda för urnor. De vårdas av de anhöriga själva.
Skötseltjänsten kan köpas, men själva gravplatsen kostar inget, . Gravrättsinnehavaren bestämmer själv över utsmyckning och vem som ska gravsättas där, men det kan finnas restriktioner för att bibehålla urnlundarna i en viss stil. Södra Sandby kyrkogårds urngravar finns vid björkarna i öster samt i ett kvarter mitt på kyrkogården. I Hardeberga finns en gräsmatta på norra sidan som är urnlund. Revinge kyrkogård har två små urnlundar, en med liggande gravstenar och en med stående. Det finns en ny urnlund på kyrkogården i Södra Sandby. Den finns mitt på kyrkogården. Samma regler gäller för den som för den gamla urnlunden.

Askgravplatser

På Södra Sandby kyrkogård, kvarter D, finns ett område med askgravar. Dessa är som ett mellanting mellan askgravlund och urnlund. För anhöriga som vill ha askgravlundens fördelar men ändå en egen liten sten att gå till. Man betalar en högre engångskostnad. I denna ingår utlåning av gravsten, namnskylt och
skötsel i 25 år. Kan förlängas med 15 år i taget.

Minneslund

Kollektivt och anonymt gravskick med gemensam smyckningsplats för blommor och ljus. Urnsättningen sker i gräsytan. Minneslundar finns på kyrkogårdarna i Södra Sandby, Revinge och Hardeberga.

Askgravlund

Kollektivt gravskick, men till skillnad från minneslunden är den inte anonym. Anhöriga kan välja att närvara och till och med utföra urnsättningen till viss del. Man kan t.ex. själv sänka urnan, om man så önskar. Blommor får läggas i anslutning till begravningen på själva gravstället. Sedan sker smyckning med blommor och ljus
på gemensam plats. Begravningen är kostnadsfri, men man kan välja att köpa namnskylt som sätts upp på gemensam plats och sitter uppe i 25 år. Namnskyltens uppesittande kan förlängas med 15 år i taget.

Barnaskgravlund

Som askgravlund, men här får man dessutom smycka med leksaker. Aska från barn i åldern 0-12 år urnsätts i barnaskgravlunden. Platsen finns i kvarter D i närheten av askgravlund, urnlund och askgravar. För förgängliga urnor.