Gudstjänster & Andakter

Här finns en gudstjänstfirande församling och en blandning av troende, sökare samt tvivlare. Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med!

KYRKVÄRDAR

I församlingen finns ca 35 kyrkvärdar, från tonåren upp till över 80 år. Kyrkvärden representerar församlingsborna och därför är det viktigt att alla åldrar finns med. Kyrkvärden medverkar i gudstjänsterna genom att bland annat dela ut gudstjänstagendor, läsa texter, samla in kollekt, be böner, tända ljus och hjälpa till med nattvarden. Samtidigt handlar kyrkvärdskapet till stor del också om att vara välkomnande gentemot besökare och att försöka få alla att känna sig sedda och väl bemötta. Därför har kyrkvärdens roll vid kyrkkaffet i vapenhuset stor betydelse. Vid varje gudstjänst kl.10 medverkar tre kyrkvärdar, vilket innebär att man tjänstgör cirka fyra-fem gånger per termin. Är du intresserad och vill bli kyrkvärd, kontakta Niclas Loive.

Kyrkvärd + barn = sant

Barn har en självklar plats i all verksamhet, inte minst i våra gudstjänster. Barnen får ett särskilt uppdrag i gudstjänsten, det kan t ex vara att ta upp kollekt, tända ljus, ringa i klockorna, kanske läsa en text, dela ut agendor osv. Alla som är intresserade kan kontakta Niclas Loive.

Läs mer