Närbild på en röd ros. En kyrkogård syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravrättsinnehavare

Vad innebär det?

Huvudmannen för begravningsverksamheten är enligt begravningslagen (SFS 1990:1144) skyldig att föra gravbok eller gravregister över gravplatsen och vilka som är gravrättsinnehavare. En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter 
Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.
(information finns längst ner på sidan)

Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.

Gravrätten får utövas endast av den som är antecknad i gravboken eller gravregistret som innehavare till gravrätten.

 

Ny gravplats

Vid en upplåtelse av ny gravplats måste dödsboet efter den avlidne inom sig utse vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare på särskild blankett (Anmälan om gravrättsinnehavare). Är det ingen som vill vara gravrättsinnehavare ska även det anges på blanketten. Observera att samtliga dödsbodelägare ska godkänna gravrättsinnehavaren genom att skriva sitt namn på blanketten.

Har gravrättsinnehavaren avlidit

Då ska en ny gravrättsinnehavare utses.
I första hand ska den vara gravrättsinnehavare som av den avlidne gravrättsinnehavaren blivit förordnad. Finns ett sådant förordnande om ny gravrättsinnehavare ska den skickas in till huvudmannen för begravningsverksamheten för att antecknas i gravboken.

Finns inget förordnande? Då måste dödsboet efter den avlidne inom sig utse vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare på blanketten "Anmälan om gravrättsinnehavare" inom sex månader efter dödsfallet, blanketten beställer ni hos Kyrkogårdsförvaltningen via tel: 08-550 913 30.

Observera att samtliga dödsbodelägare ska godkänna den nya/nye gravrättsinnehavaren genom att skriva sitt namn på blanketten.

Är det ingen som vill vara gravrättsinnehavare ska även det anges på blanketten. Observera att samtliga dödsbodelägare ska godkänna detta genom att skriva sitt namn på blanketten.

Efter att Kyrkogårdsförvaltningen mottagit anmälan om att ingen är villig att vara gravrättsinnehavare, så återgår graven till Kyrkogårdsförvaltningen. Detta innebär att förvaltningen har rätt att upplåta graven till en ny familj när gravfriden på 25 år från senaste gravsatta har passerat.

Förvaltningen bestämmer om och när gravstenen kommer tas bort, samt att förvaltningen ansvarar för att graven hålls i ordnat skick.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

  • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen,
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet,
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.


Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat:

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick,
  • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  • för gravrättstidens utgång till huvudmannen göra en anmälan om förnyelse av gravrätten,
  • anmäla ny gravrättsinnehavare.