Priser 2019

GRAVSKÖTSEL

Alternativ 1

Basskötsel - gräsputs runt gravsten/gravanordning.

Pastoratet kan välja annan typ av skötsel om det inte är lämpligt att så igen med gräs. Ingen plantering får ske. Eventuell befintlig plantering tas bort.

250 kr per gravplats och år.

Alternativ 2

Grundskötsel inklusive lökväxter och sommarblommor. 

Grundskötsel avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det ingår vårstädning, skötsel av rabatt inkl. kantskärning, skötsel av befintliga växter samt borttagning av vissna blommor ur vasar.

Skötselyta upp till 0,3 m2: 750 kr/år
Skötselsyta 0,3-0,5 m2: 850 kr/år
Skötselsyta 0,5-1 m2: 1200 kr/år
Skötselsyta 1–1,5 m2: 1450 kr/år

Vid större gravplatser än ovan angivet görs separata kostnadsberäkningar.

Tilläggstjänster

Penséer: 250 kr/år    
Vinterkrans: 170 kr/år - Tillverkad helt i komposterbart material
Ljungplanta: 80 kr/st och år                
Gravljus inkl. tändning: 70 kr/st och år. Vid Alla Helgon och Jul (endast bestämda datum)
Tvättning av gravsten/gravvård:  450 kr/tim. (Minst 0,5 tim. Vi utför ej tvätt av kalk-/sandsten)
Enklare riktning av gravsten/gravvård: 450 kr/tim. (Minst 0,5 tim.)

Vi utför inte säkring av gravsten/gravvård

Ettårsavtal: Avtal tecknas med gravrättsinnehavare. En ny faktura sänds ut varje år. Avtalet förlängs vid betalning med ett år i taget under gravrättstiden. Meddela pastoratet om förlängning av avtalet ej önskas.

Avräkningsavtal: Avtal tecknas med gravrättsinnehavare. Fakturamottagare faktureras överenskommet belopp, högst 25 000 kr. Varje år avräknas innevarande års skötselavgift (avgiften för ettårsavtal) från de inbetalda medlen.
Avtalet gäller så länge medel för skötseln finns kvar. Avtalet gäller längst till och med gravrättstidens utgång. Någon garanterad minimitid anges inte. Gravrättsinnehavaren kontaktas innan kapitalet är förbrukat eller för att erbjudas förnyelse av gravrätt.

GRAVSKICK

Förnyelse av gravrätt: 500 kr för 15 år.

Askgravplats Ljungby kyrkogård: Namnplatta, gravsten och skötsel i 25 år till självkostnadspris, totalt ca 13 700 kr.

Askgravlund Halltorp kyrkogård: (Anläggs 2018) Namnplatta till självkostnadspris, ca 1700 kr.

Minneslund: Ingen extra kostnad. Gravsättning ingår i begravningsavgiften.

ÖVRIGT

Gravsten för återanvändning: 500 kr i hanteringskostnad.