Kyrkofullmäktige

Extrainsatt möte 13/4

Kallelse

Kyrkofullmäktige i Södermöre Pastorat kallas härmed till extrainsatt sammanträde torsdagen den 13 april kl. 19:00 i Sockenstugan, Ljungbyholm.

Handlingar kommer att sändas ut i det närmaste. Ledamot som är förhindrad att närvara anmäler det till sekreterare via e-post sodemore.pastorat@svenskakyrkan.se samt till respektive nomineringsgrupp som kallar ersättare.

Ärenden

  1. Mötet öppnas
  2. Upprop
  3. Val av två prokolljusterare
  4. Godkännande av dagordning
  5. Beslut om tilläggsbudget för renovering av Olofsgården
  6. Mötet avslutas

Ljungbyholm,
Ingrid Jakobsson
Ordförande kyrkofullmäktige i Södermöre Pastorat