Åldrandet, en utmaning för alla som blir äldre 31 januari 2015

Nyhet Publicerad Ändrad

Södermöre pastorat arrangerade en församlingsdag, om utmaningen att bli äldre. Det var den första delen av 3.  De fyra föreläsarna hade olika perspektiv på vilka utmaningar som finns.  Först ägnades uppmärksamhet åt det naturliga åldrandet ur biologisk, psykologisk och social perspektiv som Arne Sjöberg, geriatriker gick igenom.  Arne tog också upp att uttrycket ” gammal och gaggig ” bara är en skröna- d v s man blir inte ”gaggig” för att man blir äldre utan då handlar det om att man fått någon sjukdom.  

Därefter tog Jan-Olof Svensson, anhörigkonsulent från NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) hur åldrande i sig inte är något som förändrar vårt sätt att fungera i våra nära relationer.  Vardagsliv handlar alltid om att hjälpa varandra. Han gav belysande exempel på vikten av att stödja anhöriga. I lagstiftningen finns inget belägg för att man har ett krav på sig att stödja sina närstående- men för de flesta känns det naturligt att göra det. Jan-Olof tog upp att uppdraget som anhörig kan sammanfattats i SOS, (S = Sorg, O = Oro, S = Skuldkänslor och dåligt samvete). Anhöriga är ingen homogen grupp och upplevelserna i sin roll som hjälpande anhörig har stor spridning. Många anhöriga upplever att det är meningsfullt att hjälpa sin närstående och att det ger en tillfredsställelse.

Distriktssköterskan Tyra Graaf gick egendom de hjälpinsatser som man kan ansöka om inom socialtjänsten.  Utgångspunkten är den värdegrund som vår lagstiftning numera vilar på: Att värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vidare gick hon också igenom stödet ledsagning, som ger en möjligheten att bibehålla sina intressen som att kunna komma iväg till kyrkan, berättaraftar på biblioteket och annat man behöver ledsagning till.  Slutligen en kommande förändring (våren 2015) av Socialtjänst lagstiftningen som lyfter fram att man skall få stödet inom de livsområden som man har behov av. Man går från en insatsstyrning till behovsstyrning.

Vid sopplunchen formulerade deltagarna skriftliga frågor till föreläsarna. Efter lunch gav kyrkoherde Lars Graaf en överblick över kristen tros sätt att se på människan och åldrande. Han lyfte upp dödlighetens påverkan på hela livsprocessen, och den kristna trons betoning av att döden är besegrad genom Jesus död och uppståndelse. Människan är skapad som en evighetsvarelse, men är ännu bunden av tiden och utlämnad åt döden. Först när vi försonats med vår kropps dödlighet, vågar vi möta åldrande och död utan uppgivenhet eller flykt. Vi kan vara förankrade i vissheten att jag som individ kan se fram mot skapelsens återupprättelse, då jag åter blir en hel människa.

Denna spännande föreläsningsserie kommer att fortsätta med tema Den åldrande och samhället, och Den åldrande och familjen under våren 2015 med samma föreläsarteam.

Elisabeth Lago Nilsson, deltagare under dagen ” Enmycket bra föreläsning och ett intressant samtal om åldrandet. Ovanlig på så sätt att man fick en helhet, ett perspektiv både medicinskt, socialt och andligt. Men även ur ett anhörigperspektiv, och dessutom vilka rättigheter man har att få hjälp och stöd. Mycket givande dag”

En annan av deltagarna Bo Lundqvist sa ” Det var ett bra initiativ från kyrkan att ta upp detta angelägna ämne. Bra upplägg med att Arne först beskrev det normala åldrandet genom de olika faserna. Sen det här med NKA- det var helt nytt för mig. Det Tyra berättade om par-boende, värdegrunden kände jag inte alls till och rätten till skälig levnadsnivå kände jag inte heller till.  Hur skall detta lösas i de olika kommunerna med alla de olika förutsättningar som är.  Jag ser fram emot fortsättningen! ”

Nästa omgång med samma föreläsare blir den 31 januari, då temat är ”den åldrande och samhället”.