Kyrkogårdspolicy

Begravningsplatsens utformning

Samtliga gravplatser anläggs i sammanhängande gräsyta. Kyrkogårdarnas allmänna ytor underhålls av huvudmannen (Södermöre Pastorat).

Gravrätt

Innan gravsättning tas kontakt med vaktmästare för uttagande av gravplats. Bokning av gravplats får göras för make/ maka/ sambo. I undantagsfall, då särskilda omständigheter föreligger, får fler gravplatser bokas.

Gravrättsinnehavaren ska hålla gravrätten i ordnat och värdigt skick. Om uppenbar
vanvård föreligger har huvudmannen rätt att förklara gravrätten förverkad, enligt
7 kap. 32 och 33 §§ Begravningslagen.

Gravrättstid

Gravrättstiden är 25 år med möjlighet till förnyelse. Efter 25 år kontaktas
gravrättsinne - havare och erbjuds förnya gravrätten med 15 år i taget, mot en
administrativ avgift. Om förnyelse inte sker äger huvudmannen rätt att över ta
gravrätten.

Gravplatsstorlek

Storlek på gravplatserna framgår av gravkartor och upplysningar lämnas av kyrkogårdsvaktmästare.

Gravanordning

Före montering ska grav anordning och monteringsmetod godkännas av huvudmannen, gäller även vid återmontering. Vid montering av gravanordning, ska den placeras enligt gällande normer för respektive kyrkogård. Gravplatsen får förses med stående och/ eller liggande gravvårdar. Utseende och storlek på gravvård väljs så den passar gravkvarterets karaktär. Liggande gravvård som är placerad i gräsyta ska vara monterad i nivå med gräsmattan. Riktning av gravvård sker kostnadsfritt inom tre år från senaste gravsättningen, då sättningen beror på
gravgrävning.

Säkerhet

Huvudmannen ansvarar för att kontrollera att kyrkogården är en säker plats. Skyldighet att åtgärda säkerhetsbrister på gravsten åligger gravrättsinnehavare. Kontroll sker kontinuerligt enligt CGK:s (Centrala Gravvårdskommitténs) anvisningar. Upptäckta brister i säkerheten meddelas gravrättsinnehavare skriftligt. Stenen ska monteras på sådant sätt att den klarar en säkerhetskontroll enligt CGK:s provningsanvisning för monterade gravstenar. Monteringsregler ska följas vid både nymontering och återmontering, t.ex. vid textkomplettering eller åtgärdande av säkerhetsbrist. Förankringsmetoden ska vara godkänd av huvudmannen. Vid förankring med markdubb, ska de ha en minsta totallängd av 100 cm om stenen är högre än 50 cm. För övrigt ska tillverkarens monteringsanvisningar följas.

Gravrabatt

Rabatt för plantering av låga växter får anordnas i anslutning till gravvård. Upplysningar ang. gravrabatters storlek lämnas av kyrkogårdsvaktmästare. Eventuella buskar ska hållas inom gravrabatten och understiga 1 m i höjd. Gravrabattens yttergränser får inte hägnas med staket eller häck, ej heller förses med kantlister som överstiger marknivå. Huvudmannen kan anlägga ytterligare rabatter i direkt anslutning till öppen jord.

Gravsmyckning

Blommor i vas ska placeras inom gravrabatt eller på anvisad plats. Från Alla Helgons dag till februari månads utgång sker inget borttagande av gravsmyckningar. Vaser/ lyktor placerade utanför gravrabatt eller anvisad plats kommer att bortforslas innan vårstädning. Lyktor, vaser mm får ej förvaras bakom gravvården. Glasburkar, glasvaser mm får ej användas pga. skaderisk.

Gravskötsel

Det finns möjlighet att teckna gravskötselavtal. Även vid puts av gräs runt gravvården behövs ett skötselavtal eftersom det inte får bekostas av begravningsavgiften. För aktuell prislista kontakta huvudmannens expedition.

Avfallshantering

Avfall sorteras enligt anvisningar på sopkärl.

Minneslund

Minneslunden är ett anonymt gravskick, utan personbundna utsmyckningar. Utsmyckning får ske i form av lösa blommor och ljus. Dessa får endast placeras på den gemensamma smyckningsplatsen. Huvudmannen har rätt att ta bort övriga utsmyckningar samt utsmyckningar placerade utanför den gemensamma smyckningsplatsen. Urnor sätts inte ner i minneslunden under vinterhalvåret.

Målsättning

Föreskrifterna avses utgöra vägledning för en god miljö på kyrkogården genom att följande beaktas:

  • Den klippta gräsytan får bilda ett gemensamt och sammanhållande element i
    gravkvarteren.
  • Även om gravvårdar och planteringar utformas på olika sätt, ska detta ske så att variationen ger en harmonisk upplevelse av gravkvarteren som helhet.
  • Utvecklingen av en funktionell och lättskött kyrkogård gynnas genom möjligheten att använda moderna maskiner i kyrkogårdsarbetet.
  • Olyckshändelser, som kan orsaka skada på personer och gravvårdar, förebyggs genom föreskrifter om gravvårdarnas montering mm.

Vid frågor, kontakta huvudmannens expedition.

Beslutad av Kyrkorådet 2015 - 10 - 01, § 108