Information om gravrätt

GRAVRÄTT är den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en begravningsplats upplåts till någon för gravsättning. Upplåtelsetiden för gravrätten är 25 år från senaste gravsättningen och kan därefter förlängas om så önskas.

Upplåtaren är enligt begravningslagen (1990:1144) skyldig att föra gravbok eller gravregister.

Gravrätten får utövas endast av den som är antecknad i gravboken eller gravregistret som innehavare av gravrätten. En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

När gravrättsinnehavaren avlider ska en ny gravrättsinnehavare utses. I första hand ska den vara gravrättsinnehavare som av den avlidne gravrättsinnehavaren blivit förordnad. Finns ett sådant förordnande ska detta skickas till huvudmannen för att antecknas i gravboken/gravregistret.

Finns inte något förordnande är dödsboet efter den avlidne skyldigt att inom sex månader från dödsfallet anmäla ny/nya gravrättsinnehavare till huvudmannen alternativt anmäla att ingen är villig att vara gravrättsinnehavare.

När en ny gravplats utses är det de efterlevande som ska anmäla till pastoratet vem/vilka som vill bli gravrättsinnehavare.
Kontakta pastoratet för att få den blankett som behövs för att anmäla gravrättsinnehavare.

Att vara gravrättsinnehavare medför rättigheter och skyldigheter.
Dessa framgår av begravningslagen och består bl.a. av följande:

  • Bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
  • Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet (gäller inte vid begränsad gravrätt**)
  • Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt (gäller inte vid begränsad gravrätt**)
  • Få gravrätten förnyad under vissa villkor under förutsättning att en anmälan om förnyelse görs innan tiden för gravrätten går ut
  • Återlämna gravplatsen till upplåtaren
  • Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick (gäller inte vid begränsad gravrätt**)
  • Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningars utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Anmäla ny gravrättsinnehavare

** Enligt 7 kap. 8 § begravningslagen får en gravrätt upplåtas med begränsningar som avser bestämmande över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Vid upplåtelse av en begränsad gravrätt ska upplåtaren ha ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.